παθεῖν
Englishman's Concordance
παθεῖν (pathein) — 12 Occurrences

Matthew 16:21 V-ANA
GRK: καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν
NAS: to Jerusalem, and suffer many things
KJV: Jerusalem, and suffer many things of
INT: and many things to suffer from the

Mark 8:31 V-ANA
GRK: ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι
NAS: must suffer many things
KJV: of man must suffer many things, and
INT: of man many things to suffer and to be rejected

Luke 9:22 V-ANA
GRK: ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι
NAS: must suffer many things
KJV: of man must suffer many things, and
INT: of man many things to suffer and to be rejected

Luke 17:25 V-ANA
GRK: αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι
NAS: He must suffer many things
KJV: must he suffer many things, and
INT: him many things to suffer and to be rejected

Luke 22:15 V-ANA
GRK: τοῦ με παθεῖν
NAS: Passover with you before I suffer;
KJV: before I suffer:
INT: I suffer

Luke 24:26 V-ANA
GRK: ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν
NAS: for the Christ to suffer these things
KJV: Christ to have suffered these things,
INT: these things was it needful for to suffer the Christ

Luke 24:46 V-ANA
GRK: οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν
NAS: that the Christ would suffer and rise again
KJV: Christ to suffer, and
INT: Thus it has been written should suffer the Christ

Acts 1:3 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν
NAS: after His suffering, by many
KJV: after his passion by many
INT: after had suffered he with

Acts 3:18 V-ANA
GRK: τῶν προφητῶν παθεῖν τὸν χριστὸν
NAS: that His Christ would suffer, He has thus
KJV: that Christ should suffer, he hath
INT: the prophets [that] should suffer the Christ

Acts 9:16 V-ANA
GRK: ὀνόματός μου παθεῖν
NAS: he must suffer for My name's
KJV: he must suffer for my
INT: name of me to suffer

Acts 17:3 V-ANA
GRK: χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι
NAS: had to suffer and rise again
KJV: must needs have suffered, and
INT: Christ it behoved to have suffered and to have risen

Hebrews 9:26 V-ANA
GRK: αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς
NAS: He would have needed to suffer often
KJV: often have suffered since
INT: him often to have suffered from [the] foundation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page