πειρασμόν
Englishman's Concordance
πειρασμόν (peirasmon) — 11 Occurrences

Matthew 6:13 N-AMS
GRK: ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι
NAS: And do not lead us into temptation, but deliver
KJV: not into temptation, but deliver
INT: us into temptation but deliver

Matthew 26:41 N-AMS
GRK: εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν τὸ μὲν
NAS: that you may not enter into temptation; the spirit
KJV: not into temptation: the spirit indeed
INT: you enter into temptation the indeed

Mark 14:38 N-AMS
GRK: ἔλθητε εἰς πειρασμόν τὸ μὲν
NAS: that you may not come into temptation; the spirit
KJV: into temptation. The spirit
INT: you enter into temptation The indeed

Luke 4:13 N-AMS
GRK: συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος
NAS: every temptation, he left
KJV: all the temptation, he departed
INT: having finished every temptation the devil

Luke 11:4 N-AMS
GRK: ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι
NAS: to us. And lead us not into temptation.'
KJV: not into temptation; but deliver
INT: us into temptation but deliver

Luke 22:40 N-AMS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
NAS: that you may not enter into temptation.
KJV: not into temptation.
INT: to enter into temptation

Luke 22:46 N-AMS
GRK: εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
NAS: that you may not enter into temptation.
KJV: ye enter into temptation.
INT: you might enter into temptation

Galatians 4:14 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν
NAS: and that which was a trial to you in my bodily condition
KJV: And my temptation which was in my
INT: and the test of you in

1 Timothy 6:9 N-AMS
GRK: ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα
NAS: fall into temptation and a snare
KJV: fall into temptation and a snare,
INT: fall into temptation and a snare

James 1:12 N-AMS
GRK: ὃς ὑπομένει πειρασμόν ὅτι δόκιμος
NAS: perseveres under trial; for once he has been
KJV: endureth temptation: for
INT: who endures trial because proved

1 Peter 4:12 N-AMS
GRK: πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ
NAS: you, which comes upon you for your testing, as though
KJV: is to try you, as
INT: fire for trial to you [which is] taking place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page