περιβαλεῖται
Englishman's Concordance
περιβαλεῖται (peribaleitai) — 1 Occurrence

Revelation 3:5 V-FIM-3S
GRK: νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις
NAS: will thus be clothed in white
KJV: the same shall be clothed in
INT: overcomes thus will be clothed in garments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page