4016. περιβάλλω (periballó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4016. περιβάλλω (periballó) — 23 Occurrences

Matthew 6:29 V-AIM-3S
GRK: δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν
NAS: his glory clothed himself like
KJV: was not arrayed like one
INT: glory of him was clothed as one

Matthew 6:31 V-ASM-1P
GRK: ἤ Τί περιβαλώμεθα
NAS: or 'What will we wear for clothing?'
KJV: or, Wherewithal shall we be clothed?
INT: or with what shall we be clothed

Matthew 25:36 V-AIA-2P
GRK: γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με ἠσθένησα
NAS: naked, and you clothed Me; I was sick,
KJV: Naked, and ye clothed me: I was sick,
INT: naked and you clothed me I was sick

Matthew 25:38 V-AIA-1P
GRK: γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν
NAS: You in, or naked, and clothe You?
KJV: naked, and clothed [thee]?
INT: naked and clothed [you]

Matthew 25:43 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐ περιεβάλετέ με ἀσθενὴς
NAS: Me in; naked, and you did not clothe Me; sick,
KJV: naked, and ye clothed me not:
INT: and not you did clothe me sick

Mark 14:51 V-RPM/P-NMS
GRK: συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ
NAS: was following Him, wearing [nothing but] a linen sheet
KJV: having a linen cloth cast about
INT: was following him having cast a linen cloth about

Mark 16:5 V-RPM/P-AMS
GRK: τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν
NAS: at the right, wearing a white
KJV: the right side, clothed in a long white
INT: the right clothed with a robe white

Luke 12:27 V-AIM-3S
GRK: δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν
NAS: his glory clothed himself like
KJV: was not arrayed like one
INT: glory of him was clothed as one

Luke 23:11 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν
NAS: and mocking Him, dressed Him in a gorgeous
KJV: mocked [him], and arrayed him
INT: and having mocked [him] having put on apparel splendid

John 19:2 V-AIA-3P
GRK: ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν
KJV: head, and they put on him a purple
INT: a robe purple cast around him

Acts 12:8 V-AMM-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν
NAS: And he said to him, Wrap your cloak
KJV: Cast thy garment about thee, and
INT: he says to him Wrap around [you] the cloak

Revelation 3:5 V-FIM-3S
GRK: νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις
NAS: will thus be clothed in white
KJV: the same shall be clothed in
INT: overcomes thus will be clothed in garments

Revelation 3:18 V-ASM-2S
GRK: λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ
NAS: so that you may clothe yourself, and [that] the shame
KJV: that thou mayest be clothed, and
INT: white that you might be clothed and not

Revelation 4:4 V-RPM/P-AMP
GRK: πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις
NAS: sitting, clothed in white
KJV: elders sitting, clothed in white
INT: elders sitting clothed in garments

Revelation 7:9 V-RPM/P-AMP
GRK: τοῦ ἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς λευκάς
NAS: the Lamb, clothed in white
KJV: the Lamb, clothed with white
INT: the Lamb clothed with robes white

Revelation 7:13 V-RPM/P-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς
NAS: to me, These who are clothed in the white
KJV: which are arrayed in white
INT: These who are clothed with the robes

Revelation 10:1 V-RPM/P-AMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ περιβεβλημένον νεφέλην καὶ
NAS: out of heaven, clothed with a cloud;
KJV: from heaven, clothed with a cloud: and
INT: heaven clothed with a cloud and

Revelation 11:3 V-RPM/P-AMP
GRK: διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους
NAS: and sixty days, clothed in sackcloth.
KJV: days, clothed in sackcloth.
INT: two hundred [and] sixty clothed in sackcloth

Revelation 12:1 V-RPM/P-NFS
GRK: οὐρανῷ γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον
NAS: a woman clothed with the sun,
KJV: a woman clothed with the sun,
INT: heaven a woman clothed with the sun

Revelation 17:4 V-RPM/P-NFS
GRK: γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ
NAS: The woman was clothed in purple
KJV: the woman was arrayed in purple and
INT: woman was clothed in purple and

Revelation 18:16 V-RPM/P-NFS
GRK: μεγάλη ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ
NAS: city, she who was clothed in fine linen
KJV: city, that was clothed in fine linen,
INT: great which [was] clothed with fine linen and

Revelation 19:8 V-ASM-3S
GRK: αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν
NAS: It was given to her to clothe herself in fine
KJV: that she should be arrayed in fine linen,
INT: to her that she could be clothed in fine linen bright

Revelation 19:13 V-RPM/P-NMS
GRK: καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον
NAS: [He is] clothed with a robe dipped
KJV: And he [was] clothed with a vesture
INT: and clothed with a garment dipped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page