φθαρτὸν
Englishman's Concordance
φθαρτὸν (phtharton) — 3 Occurrences

1 Corinthians 9:25 Adj-AMS
GRK: οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν
NAS: [do it] to receive a perishable wreath,
KJV: obtain a corruptible crown;
INT: then that a perishable crown they might receive

1 Corinthians 15:53 Adj-NNS
GRK: γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι
NAS: For this perishable must put
KJV: For this corruptible must put on
INT: indeed the perishable this to put on

1 Corinthians 15:54 Adj-NNS
GRK: δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται
INT: moreover the perishable this shall have put on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page