Φῆστος
Englishman's Concordance
Φῆστος (Phēstos) — 7 Occurrences

Acts 25:1 N-NMS
GRK: Φῆστος οὖν ἐπιβὰς
NAS: Festus then, having arrived
KJV: Now when Festus was come
INT: Festus therefore having arrived into

Acts 25:4 N-NMS
GRK: μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι
NAS: Festus then answered
KJV: But Festus answered, that Paul
INT: indeed Therefore Festus answered should be kept

Acts 25:9 N-NMS
GRK: Φῆστος δὲ θέλων
NAS: But Festus, wishing to do
KJV: But Festus, willing to do
INT: Festus moreover wishing

Acts 25:12 N-NMS
GRK: τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ
NAS: Then when Festus had conferred
KJV: Then Festus, when he had conferred
INT: Then Festus having conferred with

Acts 25:14 N-NMS
GRK: ἐκεῖ ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ
NAS: days there, Festus laid Paul's
KJV: many days, Festus declared Paul's
INT: there Festus the king

Acts 25:24 N-NMS
GRK: φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ
NAS: Festus said, King
KJV: And Festus said, King
INT: says Festus Agrippa king

Acts 26:24 N-NMS
GRK: ἀπολογουμένου ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ
NAS: in his defense, Festus said
KJV: spake for himself, Festus said
INT: uttering in his defense Festus with loud

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page