ποταμῷ
Englishman's Concordance
ποταμῷ (potamō) — 3 Occurrences

Matthew 3:6 N-DMS
GRK: τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ
NAS: by him in the Jordan River, as they confessed
INT: the Jordan River by him

Mark 1:5 N-DMS
GRK: τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς
NAS: by him in the Jordan River, confessing
KJV: him in the river of Jordan, confessing
INT: the Jordan river confessing the

Revelation 9:14 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ
NAS: at the great river Euphrates.
KJV: in the great river Euphrates.
INT: at the river great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page