πόσῳ
Englishman's Concordance
πόσῳ (posō) — 11 Occurrences

Matthew 7:11 IPro-DNS
GRK: τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ
NAS: to your children, how much more
KJV: children, how much more
INT: children of you how much more the

Matthew 10:25 IPro-DNS
GRK: Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν πόσῳ μᾶλλον τοὺς
NAS: Beelzebul, how much more
KJV: Beelzebub, how much more
INT: Beelzebul they called how much more those

Matthew 12:12 IPro-DNS
GRK: πόσῳ οὖν διαφέρει
NAS: How much more valuable then
KJV: How much then is a man
INT: How much then is more valuable

Luke 11:13 IPro-DNS
GRK: τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ
NAS: to your children, how much more
KJV: children: how much more
INT: children of you how much more the

Luke 12:24 IPro-DNS
GRK: τρέφει αὐτούς πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς
NAS: feeds them; how much more
KJV: feedeth them: how much more are
INT: feeds them How much more you

Luke 12:28 IPro-DNS
GRK: οὕτως ἀμφιέζει πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς
NAS: into the furnace, how much more
KJV: the oven; how much more
INT: thus arrays how much rather you

Romans 11:12 IPro-DNS
GRK: πλοῦτος ἐθνῶν πόσῳ μᾶλλον τὸ
NAS: for the Gentiles, how much more
KJV: of the Gentiles; how much more
INT: [is the] riches of [the] Gentiles how much more the

Romans 11:24 IPro-DNS
GRK: εἰς καλλιέλαιον πόσῳ μᾶλλον οὗτοι
NAS: into a cultivated olive tree, how much more
KJV: a good olive tree: how much more
INT: to a cultivated olive tree how much more these

Philemon 1:16 IPro-DNS
GRK: μάλιστα ἐμοί πόσῳ δὲ μᾶλλον
NAS: especially to me, but how much more
KJV: to me, but how much more unto thee,
INT: especially to me how much moreover rather

Hebrews 9:14 IPro-DNS
GRK: πόσῳ μᾶλλον τὸ
NAS: how much more will the blood
KJV: How much more shall
INT: how much rather the

Hebrews 10:29 IPro-DNS
GRK: πόσῳ δοκεῖτε χείρονος
NAS: How much severer punishment
KJV: Of how much sorer punishment,
INT: how much think you worse

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page