προφητεύωσιν
Englishman's Concordance
προφητεύωσιν (prophēteuōsin) — 1 Occurrence

1 Corinthians 14:24 V-PSA-3P
GRK: δὲ πάντες προφητεύωσιν εἰσέλθῃ δέ
NAS: all prophesy, and an unbeliever
KJV: if all prophesy, and there come in
INT: however all prophesy should come in moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page