προφητεύων
Englishman's Concordance
προφητεύων (prophēteuōn) — 4 Occurrences

1 Corinthians 11:4 V-PPA-NMS
GRK: προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς
NAS: or prophesying disgraces
KJV: or prophesying, having
INT: praying or prophesying [anything] on [his] head

1 Corinthians 14:3 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ
NAS: But one who prophesies speaks to men
KJV: But he that prophesieth speaketh
INT: he who however prophesies to men speaks [for]

1 Corinthians 14:4 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ
NAS: himself; but one who prophesies edifies
KJV: but he that prophesieth edifieth
INT: he who however prophesies [the] church builds up

1 Corinthians 14:5 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ
NAS: and greater is one who prophesies than
KJV: greater [is] he that prophesieth than
INT: moreover [is] he that prophesies than he that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page