προφήταις
Englishman's Concordance
προφήταις (prophētais) — 10 Occurrences

Luke 6:23 N-DMP
GRK: ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες
NAS: used to treat the prophets.
KJV: their fathers unto the prophets.
INT: so treated the prophets the fathers

Luke 24:44 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς προφήταις καὶ Ψαλμοῖς
NAS: of Moses and the Prophets and the Psalms
KJV: and [in] the prophets, and
INT: and the prophets and psalms

John 6:45 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς προφήταις Καὶ ἔσονται
NAS: It is written in the prophets, AND THEY SHALL ALL
KJV: in the prophets, And
INT: in the prophets And they will be

Acts 13:40 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς προφήταις
NAS: that the thing spoken of in the Prophets may not come
KJV: which is spoken of in the prophets;
INT: in the prophets

Acts 24:14 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις
NAS: and that is written in the Prophets;
KJV: and in the prophets:
INT: in the prophets have been written

Acts 26:27 N-DMP
GRK: Ἀγρίππα τοῖς προφήταις οἶδα ὅτι
NAS: do you believe the Prophets? I know
KJV: believest thou the prophets? I know
INT: Agrippa the prophets I know that

1 Corinthians 14:32 N-DMP
GRK: πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται
NAS: of prophets are subject to prophets;
KJV: are subject to the prophets.
INT: spirits of prophets to prophets are subject

Ephesians 3:5 N-DMP
GRK: αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι
NAS: apostles and prophets in the Spirit;
KJV: apostles and prophets by the Spirit;
INT: his and prophets in [the] Spirit

Hebrews 1:1 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς προφήταις
NAS: to the fathers in the prophets in many portions
KJV: unto the fathers by the prophets,
INT: in the prophets

Revelation 11:18 N-DMP
GRK: σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς
NAS: Your bond-servants the prophets and the saints
KJV: servants the prophets, and
INT: of you the prophets and to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page