προστεθήσεται
Englishman's Concordance
προστεθήσεται (prostethēsetai) — 3 Occurrences

Matthew 6:33 V-FIP-3S
GRK: ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
NAS: these things will be added to you.
KJV: these things shall be added unto you.
INT: these things all will be added to you

Mark 4:24 V-FIP-3S
GRK: ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν
NAS: it will be measured to you; and more will be given you besides.
KJV: that hear shall more be given.
INT: to you and more will be added to you

Luke 12:31 V-FIP-3S
GRK: καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν
NAS: and these things will be added to you.
KJV: these things shall be added unto you.
INT: and these things will be added to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page