4369. προστίθημι (prostithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4369. προστίθημι (prostithémi) — 18 Occurrences

Matthew 6:27 V-ANA
GRK: μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν
NAS: can add a [single] hour
KJV: by taking thought can add one cubit
INT: by being anxious is able to add to the

Matthew 6:33 V-FIP-3S
GRK: ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
NAS: these things will be added to you.
KJV: these things shall be added unto you.
INT: these things all will be added to you

Mark 4:24 V-FIP-3S
GRK: ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν
NAS: it will be measured to you; and more will be given you besides.
KJV: that hear shall more be given.
INT: to you and more will be added to you

Luke 3:20 V-AIA-3S
GRK: προσέθηκεν καὶ τοῦτο
NAS: Herod also added this to them all:
KJV: Added yet this
INT: added also this

Luke 12:25 V-ANA
GRK: ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν
NAS: can add a [single] hour
KJV: with taking thought can add to his
INT: lifespan of him to add one hour

Luke 12:31 V-FIP-3S
GRK: καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν
NAS: and these things will be added to you.
KJV: these things shall be added unto you.
INT: and these things will be added to you

Luke 17:5 V-AMA-2S
GRK: τῷ κυρίῳ Πρόσθες ἡμῖν πίστιν
NAS: to the Lord, Increase our faith!
KJV: unto the Lord, Increase our
INT: to the Lord Give more to us faith

Luke 19:11 V-APA-NMS
GRK: αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν
NAS: to these things, Jesus went on to tell
KJV: these things, he added and spake
INT: they these things having proceeded he spoke a parable

Luke 20:11 V-AIM-3S
GRK: καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι
NAS: And he proceeded to send another
KJV: And again he sent another
INT: And he proceeded another to send

Luke 20:12 V-AIM-3S
GRK: καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι
NAS: And he proceeded to send a third;
KJV: And again he sent a third:
INT: And he proceeded a third to send

Acts 2:41 V-AIP-3P
GRK: ἐβαπτίσθησαν καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ
NAS: and that day there were added about
KJV: day there were added [unto them] about
INT: were baptized and were added on the

Acts 2:47 V-IIA-3S
GRK: δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σωζομένους
NAS: And the Lord was adding to their number
KJV: And the Lord added to the church daily
INT: moreover [the] Lord added those who were being saved

Acts 5:14 V-IIM/P-3P
GRK: μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ
NAS: and women, were constantly added to [their number],
KJV: the more added to the Lord,
INT: the more moreover were added believers to the

Acts 11:24 V-AIP-3S
GRK: πίστεως καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς
NAS: numbers were brought to the Lord.
KJV: much people was added unto the Lord.
INT: of faith And was added a crowd large

Acts 12:3 V-AIM-3S
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ
NAS: the Jews, he proceeded to arrest
KJV: the Jews, he proceeded further to take
INT: to the Jews he proceeded to take also

Acts 13:36 V-AIP-3S
GRK: ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς
NAS: fell asleep, and was laid among
KJV: fell on sleep, and was laid unto his
INT: fell asleep and was added to the

Galatians 3:19 V-AIP-3S
GRK: παραβάσεων χάριν προσετέθη ἄχρις οὗ
NAS: then? It was added because
KJV: [serveth] the law? It was added because of
INT: transgressions for the sake of it was added until that

Hebrews 12:19 V-ANP
GRK: παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον
NAS: begged that no further word be spoken
KJV: should not be spoken to them any more:
INT: excused themselves [asking] not to be addressed to them [the] word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page