σπείρων
Englishman's Concordance
σπείρων (speirōn) — 11 Occurrences

Matthew 13:3 V-PPA-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν
NAS: Behold, the sower went
KJV: Behold, a sower went forth
INT: went out the sower to sow

Matthew 13:37 V-PPA-NMS
GRK: εἶπεν Ὁ σπείρων τὸ καλὸν
NAS: And He said, The one who sows the good
KJV: unto them, He that soweth the good
INT: he said He who sows the good

Mark 4:3 V-PPA-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι
NAS: [to this]! Behold, the sower went
KJV: Behold, there went out a sower to sow:
INT: went out the sower to sow

Mark 4:14 V-PPA-NMS
GRK: σπείρων τὸν λόγον
NAS: The sower sows the word.
KJV: The sower soweth the word.
INT: The sower the word

Luke 8:5 V-PPA-NMS
GRK: Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι
NAS: The sower went out to sow
KJV: A sower went out to sow
INT: Went out the sower to sow

John 4:36 V-PPA-NMS
GRK: ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ
NAS: so that he who sows and he who reaps
KJV: both he that soweth and
INT: that he that sows together might rejoice

John 4:37 V-PPA-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος
NAS: is true, One sows and another reaps.'
INT: it is who sows and another

2 Corinthians 9:6 V-PPA-NMS
GRK: δέ ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως
NAS: this [I say], he who sows sparingly
KJV: this [I say], He which soweth sparingly
INT: moreover he that sows sparingly sparingly

2 Corinthians 9:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ σπείρων ἐπ' εὐλογίαις
NAS: sparingly, and he who sows bountifully
KJV: and he which soweth bountifully
INT: and he that sows on blessings

Galatians 6:8 V-PPA-NMS
GRK: ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν
NAS: For the one who sows to his own flesh
KJV: For he that soweth to his
INT: For he that sows to the

Galatians 6:8 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ
NAS: corruption, but the one who sows to the Spirit
KJV: but he that soweth to
INT: the [one who] however sows to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page