4687. σπείρω (speiró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4687. σπείρω (speiró) — 53 Occurrences

Matthew 6:26 V-PIA-3P
GRK: ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν
NAS: of the air, that they do not sow, nor
KJV: of the air: for they sow not, neither
INT: that not they sow nor do they reap

Matthew 13:3 V-PPA-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν
NAS: Behold, the sower went
KJV: Behold, a sower went forth
INT: went out the sower to sow

Matthew 13:3 V-PNA
GRK: σπείρων τοῦ σπείρειν
NAS: the sower went out to sow;
KJV: a sower went forth to sow;
INT: sower to sow

Matthew 13:4 V-PNA
GRK: ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ
NAS: and as he sowed, some [seeds] fell
KJV: when he sowed, some [seeds] fell
INT: as sowed he some

Matthew 13:18 V-APA-GMS
GRK: παραβολὴν τοῦ σπείραντος
NAS: then the parable of the sower.
KJV: therefore the parable of the sower.
INT: parable of the having sown

Matthew 13:19 V-RPM/P-ANS
GRK: ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ
NAS: what has been sown in his heart.
KJV: that which was sown in
INT: snaches away that which was sown in the

Matthew 13:19 V-APP-NMS
GRK: τὴν ὁδὸν σπαρείς
NAS: This is the one on whom seed was sown beside
KJV: is he which received seed by
INT: the path having been sown

Matthew 13:20 V-APP-NMS
GRK: τὰ πετρώδη σπαρείς οὗτός ἐστιν
NAS: The one on whom seed was sown on the rocky
KJV: But he that received the seed into
INT: the rocky places having been sown this is

Matthew 13:22 V-APP-NMS
GRK: τὰς ἀκάνθας σπαρείς οὗτός ἐστιν
NAS: And the one on whom seed was sown among
KJV: He also that received seed among
INT: the thorns having been sown this is

Matthew 13:23 V-APP-NMS
GRK: καλὴν γῆν σπαρείς οὗτός ἐστιν
NAS: And the one on whom seed was sown on the good
KJV: But he that received seed into
INT: good ground having been sown this is

Matthew 13:24 V-APA-DMS
GRK: οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα
NAS: to a man who sowed good
KJV: unto a man which sowed good
INT: heavens a man having sown good seed

Matthew 13:25 V-IIA-3S
GRK: ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ
KJV: came and sowed tares among
INT: enemy and sowed weeds in [the]

Matthew 13:27 V-AIA-2S
GRK: καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ
NAS: to him, 'Sir, did you not sow good
KJV: didst not thou sow good seed
INT: good seed did you sow in

Matthew 13:31 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ
NAS: a man took and sowed in his field;
KJV: a man took, and sowed in his
INT: having taken a man sowed in the

Matthew 13:37 V-PPA-NMS
GRK: εἶπεν Ὁ σπείρων τὸ καλὸν
NAS: And He said, The one who sows the good
KJV: unto them, He that soweth the good
INT: he said He who sows the good

Matthew 13:39 V-APA-NMS
GRK: ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν
NAS: and the enemy who sowed them is the devil,
KJV: The enemy that sowed them is
INT: [the] enemy the [one] having sown them is

Matthew 25:24 V-AIA-2S
GRK: ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων
NAS: where you did not sow and gathering
KJV: thou hast not sown, and gathering
INT: where not you did sow and gathering

Matthew 25:26 V-AIA-1S
GRK: ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω
NAS: where I did not sow and gather
KJV: I reap where I sowed not, and
INT: where not I sowed and gather

Mark 4:3 V-PPA-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι
NAS: [to this]! Behold, the sower went
KJV: Behold, there went out a sower to sow:
INT: went out the sower to sow

Mark 4:3 V-ANA
GRK: ὁ σπείρων σπεῖραι
NAS: the sower went out to sow;
KJV: there went out a sower to sow:
INT: the sower to sow

Mark 4:4 V-PNA
GRK: ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν
NAS: as he was sowing, some [seed] fell
KJV: as he sowed, some
INT: as he sowed some indeed

Mark 4:14 V-PPA-NMS
GRK: σπείρων τὸν λόγον
NAS: The sower sows the word.
KJV: The sower soweth the word.
INT: The sower the word

Mark 4:14 V-PIA-3S
GRK: τὸν λόγον σπείρει
NAS: The sower sows the word.
KJV: The sower soweth the word.
INT: the word sows

Mark 4:15 V-PIM/P-3S
GRK: ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος
NAS: the word is sown; and when
KJV: where the word is sown; but when
INT: road where is sown the word

Mark 4:15 V-RPM/P-AMS
GRK: λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς
NAS: the word which has been sown in them.
KJV: the word that was sown in
INT: word that has been sown in them

Mark 4:16 V-PPM/P-NMP
GRK: τὰ πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν
NAS: these are the ones on whom seed was sown on the rocky
KJV: likewise which are sown on
INT: the rocky places are sown who when

Mark 4:18 V-PPM/P-NMP
GRK: τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι οὗτοί εἰσιν
NAS: And others are the ones on whom seed was sown among
KJV: are they which are sown among thorns;
INT: the thorns are sown these are

Mark 4:20 V-APP-NMP
GRK: τὴν καλὴν σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν
NAS: And those are the ones on whom seed was sown on the good
KJV: these are they which are sown on good
INT: good having been sown such as hear

Mark 4:31 V-ASP-3S
GRK: ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς
NAS: when sown upon the soil,
KJV: which, when it is sown in the earth,
INT: which when it has been sown upon the

Mark 4:32 V-ASP-3S
GRK: καὶ ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει καὶ
NAS: when it is sown, it grows
KJV: when it is sown, it groweth up,
INT: and when it has been sown it grows up and

Luke 8:5 V-PPA-NMS
GRK: Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι
NAS: The sower went out to sow
KJV: A sower went out to sow
INT: Went out the sower to sow

Luke 8:5 V-ANA
GRK: σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον
NAS: went out to sow his seed;
KJV: A sower went out to sow his seed:
INT: sower to sow the seed

Luke 8:5 V-PNA
GRK: ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ
NAS: his seed; and as he sowed, some
KJV: as he sowed, some fell
INT: as sowed he some

Luke 12:24 V-PIA-3P
GRK: ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν
NAS: for they neither sow nor
KJV: for they neither sow nor reap;
INT: for not they sow nor reap

Luke 19:21 V-AIA-2S
GRK: ὃ οὐκ ἔσπειρας
NAS: and reap what you did not sow.'
KJV: thou didst not sow.
INT: what not you did sow

Luke 19:22 V-AIA-1S
GRK: ὃ οὐκ ἔσπειρα
NAS: and reaping what I did not sow?
KJV: I did not sow:
INT: what not I did sow

John 4:36 V-PPA-NMS
GRK: ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ
NAS: so that he who sows and he who reaps
KJV: both he that soweth and
INT: that he that sows together might rejoice

John 4:37 V-PPA-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος
NAS: is TRUE, One sows and another reaps.'
INT: it is who sows and another

1 Corinthians 9:11 V-AIA-1P
GRK: τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν μέγα εἰ
NAS: If we sowed spiritual things
KJV: we have sown unto you
INT: spiritual things did sow [is it] a great thing if

1 Corinthians 15:36 V-PIA-2S
GRK: σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται
NAS: That which you sow does not come to life
KJV: that which thou sowest is not
INT: you what you sow not is come to life

1 Corinthians 15:37 V-PIA-2S
GRK: καὶ ὃ σπείρεις οὐ τὸ
NAS: and that which you sow, you do not sow
KJV: that which thou sowest, thou sowest
INT: And what you sow not the

1 Corinthians 15:37 V-PIA-2S
GRK: τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν
NAS: you sow, you do not sow the body
KJV: thou sowest, thou sowest not
INT: that will be you sow but a bare

1 Corinthians 15:42 V-PIM/P-3S
GRK: τῶν νεκρῶν σπείρεται ἐν φθορᾷ
NAS: of the dead. It is sown a perishable
KJV: of the dead. It is sown in
INT: of the dead It is sown in decay

1 Corinthians 15:43 V-PIM/P-3S
GRK: σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ
NAS: it is sown in dishonor, it is raised
KJV: It is sown in dishonour;
INT: It is sown in dishonor

1 Corinthians 15:43 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν δόξῃ σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ
NAS: in glory; it is sown in weakness,
KJV: in glory: it is sown in weakness;
INT: in glory It is sown in weakness

1 Corinthians 15:44 V-PIM/P-3S
GRK: σπείρεται σῶμα ψυχικόν
NAS: it is sown a natural body,
KJV: It is sown a natural body;
INT: It is sown a body natural

2 Corinthians 9:6 V-PPA-NMS
GRK: δέ ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως
NAS: this [I say], he who sows sparingly
KJV: this [I say], He which soweth sparingly
INT: moreover he that sows sparingly sparingly

2 Corinthians 9:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ σπείρων ἐπ' εὐλογίαις
NAS: sparingly, and he who sows bountifully
KJV: and he which soweth bountifully
INT: and he that sows on blessings

2 Corinthians 9:10 V-PPA-DMS
GRK: σπόρον τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον
NAS: seed to the sower and bread
KJV: seed to the sower both
INT: seed to him that sows and bread

Galatians 6:7 V-PSA-3S
GRK: γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος τοῦτο
NAS: a man sows, this
KJV: whatsoever a man soweth, that shall he
INT: indeed if might sow a man that

Galatians 6:8 V-PPA-NMS
GRK: ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν
NAS: For the one who sows to his own flesh
KJV: For he that soweth to his
INT: For he that sows to the

Galatians 6:8 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ
NAS: corruption, but the one who sows to the Spirit
KJV: but he that soweth to
INT: the [one who] however sows to the

James 3:18 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν
NAS: is righteousness is sown in peace
KJV: of righteousness is sown in
INT: in peace is sown for those that make

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page