στάχυας
Englishman's Concordance
στάχυας (stachyas) — 3 Occurrences

Matthew 12:1 N-AMP
GRK: ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν
NAS: to pick the heads [of grain] and eat.
KJV: to pluck the ears of corn, and
INT: began to pluck [the] heads of grain and to eat

Mark 2:23 N-AMP
GRK: τίλλοντες τοὺς στάχυας
NAS: along while picking the heads [of grain].
KJV: to pluck the ears of corn.
INT: plucking the heads of grain

Luke 6:1 N-AMP
GRK: ἤσθιον τοὺς στάχυας ψώχοντες ταῖς
NAS: were picking the heads of grain, rubbing
KJV: plucked the ears of corn, and
INT: were eating the heads of grain rubbing [them] in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page