1049. γαζοφυλάκιον (gazophulakion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1049. γαζοφυλάκιον (gazophulakion) — 5 Occurrences

Mark 12:41 N-GNS
GRK: κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς
NAS: opposite the treasury, and [began] observing
KJV: over against the treasury, and beheld
INT: opposite the treasury he saw how

Mark 12:41 N-ANS
GRK: εἰς τὸ γαζοφυλάκιον καὶ πολλοὶ
NAS: money into the treasury; and many
KJV: money into the treasury: and many
INT: into the treasury and many

Mark 12:43 N-ANS
GRK: εἰς τὸ γαζοφυλάκιον
NAS: the contributors to the treasury;
KJV: into the treasury:
INT: into the treasury

Luke 21:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα
NAS: putting their gifts into the treasury.
KJV: gifts into the treasury.
INT: into the treasury the gifts

John 8:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν
NAS: He spoke in the treasury, as He taught
KJV: Jesus in the treasury, as he taught in
INT: in the treasury teaching in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page