1154. Δαμασκός (Damaskos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1154. Δαμασκός (Damaskos) — 15 Occurrences

Acts 9:2 N-AFS
GRK: ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς
NAS: from him to the synagogues at Damascus, so
KJV: letters to Damascus to the synagogues,
INT: letters to Damascus to the

Acts 9:3 N-DFS
GRK: ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ ἐξαίφνης τε
NAS: that he was approaching Damascus, and suddenly
KJV: he came near Damascus: and suddenly
INT: drew near to Damascus suddenly also

Acts 9:8 N-AFS
GRK: εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν
NAS: they brought him into Damascus.
KJV: and brought [him] into Damascus.
INT: they brought [him] to Damascus

Acts 9:10 N-DFS
GRK: μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας
NAS: there was a disciple at Damascus named
KJV: disciple at Damascus, named Ananias;
INT: disciple in Damascus by name Ananias

Acts 9:19 N-DFS
GRK: τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας
NAS: he was with the disciples who were at Damascus,
KJV: the disciples which were at Damascus.
INT: the in Damascus [the] disciples days

Acts 9:22 N-DFS
GRK: κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ συμβιβάζων ὅτι
NAS: who lived at Damascus by proving
KJV: dwelt at Damascus, proving that
INT: dwelt in Damascus proving that

Acts 9:27 N-DFS
GRK: πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν
NAS: to him, and how at Damascus he had spoken out boldly
KJV: at Damascus in
INT: how in Damascus he spoke bodly in

Acts 22:5 N-AFS
GRK: ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων
NAS: and started off for Damascus in order to bring
KJV: to Damascus, to bring
INT: brothers to Damascus I went to bring

Acts 22:6 N-DFS
GRK: ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν
NAS: approaching Damascus about
KJV: was come nigh unto Damascus about
INT: drawing near to Damascus about noon

Acts 22:10 N-AFS
GRK: πορεύου εἰς Δαμασκόν κἀκεῖ σοι
NAS: up and go on into Damascus, and there
KJV: into Damascus; and there
INT: go to Damascus and there you

Acts 22:11 N-AFS
GRK: ἦλθον εἰς Δαμασκόν
NAS: who were with me and came into Damascus.
KJV: I came into Damascus.
INT: I came to Damascus

Acts 26:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ' ἐξουσίας
NAS: engaged as I was journeying to Damascus with the authority
KJV: as I went to Damascus with authority
INT: to Damascus with authority

Acts 26:20 N-DFS
GRK: τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε
NAS: to those of Damascus first,
KJV: unto them of Damascus, and
INT: to those in Damascus first both

2 Corinthians 11:32 N-DFS
GRK: ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης
NAS: In Damascus the ethnarch under Aretas
KJV: In Damascus the governor under Aretas
INT: In Damascus the governor

Galatians 1:17 N-AFS
GRK: ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
NAS: and returned once more to Damascus.
KJV: again unto Damascus.
INT: returned to Damascus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page