1199. δεσμόν (desmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1199. δεσμόν (desmos) — 18 Occurrences

Mark 7:35 N-NMS
GRK: ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης
NAS: were opened, and the impediment of his tongue
KJV: and the string of his
INT: was loosed the band of the tongue

Luke 8:29 N-ANP
GRK: διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ
NAS: and [yet] he would break his bonds and be driven
KJV: he brake the bands, and was driven
INT: breaking the chains he was driven by

Luke 13:16 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ
NAS: from this bond on the Sabbath
KJV: from this bond on the sabbath day?
INT: from the bond this on the

Acts 16:26 N-NNP
GRK: πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη
NAS: and everyone's chains were unfastened.
KJV: and every one's bands were loosed.
INT: of all the chains were loosed

Acts 20:23 N-NNP
GRK: λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις
NAS: saying that bonds and afflictions
KJV: saying that bonds and afflictions
INT: saying that chains and tribulations

Acts 23:29 N-GMP
GRK: θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα
NAS: death or imprisonment.
KJV: of death or of bonds.
INT: of death or of chains having accusation

Acts 26:29 N-GMP
GRK: παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων
NAS: except for these chains.
KJV: except these bonds.
INT: except the chains these

Acts 26:31 N-GMP
GRK: θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον τι
NAS: of death or imprisonment.
KJV: of death or of bonds.
INT: of death or of chains worthy anything

Philippians 1:7 N-DMP
GRK: τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ
NAS: since both in my imprisonment and in the defense
KJV: in my bonds, and in the defence
INT: both the chains of me and

Philippians 1:13 N-AMP
GRK: ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς
NAS: so that my imprisonment in [the cause of] Christ
KJV: So that my bonds in Christ
INT: so as the chains of me clearly known

Philippians 1:14 N-DMP
GRK: πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως
NAS: in the Lord because of my imprisonment, have
KJV: by my bonds, are much more
INT: trusting by chains my more abundantly

Philippians 1:17 N-DMP
GRK: ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου
NAS: me distress in my imprisonment.
INT: to add the chains of me

Colossians 4:18 N-GMP
GRK: μου τῶν δεσμῶν ἡ χάρις
NAS: Remember my imprisonment. Grace
KJV: Remember my bonds. Grace [be] with
INT: my chains Grace [be]

2 Timothy 2:9 N-GMP
GRK: κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος
NAS: even to imprisonment as a criminal;
KJV: [even] unto bonds; but
INT: I suffer hardship unto chains as an evildoer

Philemon 1:10 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς δεσμοῖς Ὀνήσιμον
NAS: I have begotten in my imprisonment,
KJV: in my bonds:
INT: in chains Onesimus

Philemon 1:13 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου
NAS: he might minister to me in my imprisonment for the gospel;
KJV: unto me in the bonds of the gospel:
INT: in the chains of the gospel

Hebrews 11:36 N-GMP
GRK: ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς
NAS: yes, also chains and imprisonment.
KJV: moreover of bonds and
INT: yes moreover of chains and of imprisonment

Jude 1:6 N-DMP
GRK: μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ
NAS: in eternal bonds under
KJV: in everlasting chains under
INT: of [the] great day in chains eternal under

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page