124. Αἰγύπτιος (Aiguptios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 124. Αἰγύπτιος (Aiguptios) — 5 Occurrences

Acts 7:22 Adj-GMP
GRK: πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων ἦν δὲ
NAS: the learning of the Egyptians, and he was a man of power
KJV: the wisdom of the Egyptians, and
INT: all [the] wisdom of [the] Egyptians he was moreover

Acts 7:24 Adj-AMS
GRK: πατάξας τὸν Αἰγύπτιον
NAS: by striking down the Egyptian.
KJV: and smote the Egyptian:
INT: having struck the Egyptian

Acts 7:28 Adj-AMS
GRK: ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον
NAS: ME AS YOU KILLED THE EGYPTIAN YESTERDAY,
KJV: thou diddest the Egyptian yesterday?
INT: yesterday the Egyptian

Acts 21:38 Adj-NMS
GRK: εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ
NAS: Then you are not the Egyptian who some
KJV: thou that Egyptian, which before
INT: are the Egyptian who before

Hebrews 11:29 Adj-NMP
GRK: λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν
NAS: land; and the Egyptians, when they attempted
KJV: [land]: which the Egyptians assaying
INT: having made the Egyptians were swallowed up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page