Αἴγυπτον
Englishman's Concordance
Αἴγυπτον (Aigypton) — 12 Occurrences

Matthew 2:13 N-AFS
GRK: φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι
NAS: and flee to Egypt, and remain
KJV: flee into Egypt, and be thou
INT: flee into Egypt and remain

Matthew 2:14 N-AFS
GRK: ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον
NAS: and left for Egypt.
KJV: departed into Egypt:
INT: withdrew into Egypt

Acts 2:10 N-AFS
GRK: καὶ Παμφυλίαν Αἴγυπτον καὶ τὰ
NAS: and Pamphylia, Egypt and the districts
KJV: Pamphylia, in Egypt, and
INT: and Pamphylia Egypt and the

Acts 7:9 N-AFS
GRK: ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον καὶ ἦν
NAS: and sold him into Egypt. [Yet] God
KJV: Joseph into Egypt: but God
INT: sold [him] into Egypt But was

Acts 7:10 N-AFS
GRK: ἡγούμενον ἐπ' Αἴγυπτον καὶ ἐφ'
NAS: over Egypt and all
KJV: governor over Egypt and all
INT: ruler over Egypt and over

Acts 7:11 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χαναὰν
NAS: over all Egypt and Canaan, and great
KJV: all the land of Egypt and Chanaan,
INT: whole of Egypt and Canaan

Acts 7:12 N-AFS
GRK: σιτία εἰς Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς
NAS: that there was grain in Egypt, he sent
KJV: corn in Egypt, he sent out our
INT: grain in Egypt sent forth the

Acts 7:15 N-AFS
GRK: Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐτελεύτησεν
NAS: went down to Egypt and [there] he and our fathers
KJV: went down into Egypt, and died,
INT: Jacob into Egypt and died

Acts 7:18 N-AFS
GRK: ἕτερος ἐπ' Αἴγυπτον ὃς οὐκ
NAS: KING OVER EGYPT WHO KNEW
INT: another over Egypt who not

Acts 7:34 N-AFS
GRK: σε εἰς Αἴγυπτον
NAS: NOW, AND I WILL SEND YOU TO EGYPT.'
KJV: thee into Egypt.
INT: you to Egypt

Acts 7:39 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον
NAS: turned back to Egypt,
KJV: turned back again into Egypt,
INT: of them to Egypt

Hebrews 11:27 N-AFS
GRK: Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον μὴ φοβηθεὶς
NAS: he left Egypt, not fearing
KJV: By faith he forsook Egypt, not fearing
INT: By faith he left Egypt not having feared

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page