Αἰγύπτου
Englishman's Concordance
Αἰγύπτου (Aigyptou) — 8 Occurrences

Matthew 2:15 N-GFS
GRK: λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν
NAS: the prophet: OUT OF EGYPT I CALLED
KJV: saying, Out of Egypt have I called my
INT: saying Out of Egypt have I called the

Acts 7:10 N-GFS
GRK: Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ κατέστησεν
NAS: king of Egypt, and he made
KJV: of Pharaoh king of Egypt; and he made
INT: Pharoah king of Egypt and he appoointed

Acts 7:40 N-GFS
GRK: ἐκ γῆς Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν
NAS: US OUT OF THE LAND OF EGYPT-- WE DO NOT KNOW
KJV: out of the land of Egypt, we wot not
INT: from [the] land of Egypt not we know

Acts 13:17 N-GFS
GRK: ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ μετὰ
NAS: in the land of Egypt, and with an uplifted
KJV: in the land of Egypt, and with
INT: in [the] land of Egypt and with

Hebrews 3:16 N-GFS
GRK: ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωυσέως
NAS: who came out of Egypt [led] by Moses?
KJV: that came out of Egypt by Moses.
INT: having come out from Egypt by Moses

Hebrews 8:9 N-GFS
GRK: ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὅτι αὐτοὶ
NAS: THEM OUT OF THE LAND OF EGYPT; FOR THEY DID NOT CONTINUE
KJV: out of the land of Egypt; because they
INT: out of [the] land of Egypt because they

Hebrews 11:26 N-GFS
GRK: ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν
NAS: than the treasures of Egypt; for he was looking
KJV: in Egypt: for
INT: having esteemed than the of egypt treasures the

Jude 1:5 N-GFS
GRK: ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ
NAS: out of the land of Egypt, subsequently
KJV: the land of Egypt, afterward
INT: out of [the] land of Egypt having saved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page