1261. διαλογισμός (dialogismos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1261. διαλογισμός (dialogismos) — 14 Occurrences

Matthew 15:19 N-NMP
GRK: καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί φόνοι
NAS: evil thoughts, murders,
KJV: evil thoughts, murders,
INT: heart come forth thoughts evil murders

Mark 7:21 N-NMP
GRK: ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ
NAS: the evil thoughts, fornications,
KJV: evil thoughts, adulteries,
INT: of men the thoughts evil

Luke 2:35 N-NMP
GRK: πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί
NAS: to the end that thoughts from many
KJV: also,) that the thoughts of many
INT: many hearts [the] thoughts

Luke 5:22 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς
NAS: aware of their reasonings, answered
KJV: their thoughts, he answering
INT: Jesus the reasonings of them having answered

Luke 6:8 N-AMP
GRK: ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν εἶπεν
NAS: But He knew what they were thinking, and He said
KJV: knew their thoughts, and said
INT: knew the thoughts of them said

Luke 9:46 N-NMS
GRK: Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς
NAS: An argument started among
KJV: there arose a reasoning among
INT: came up moreover an argument among them

Luke 9:47 N-AMS
GRK: εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας
NAS: knowing what they were thinking in their heart,
KJV: perceiving the thought of their
INT: having known the reasoning of the heart

Luke 24:38 N-NMP
GRK: διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν
NAS: and why do doubts arise
KJV: and why do thoughts arise in
INT: therefore why doubts do come up in

Romans 1:21 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ
NAS: but they became futile in their speculations, and their foolish
KJV: in their imaginations, and their
INT: in the thinking of them and

Romans 14:1 N-GMP
GRK: εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν
NAS: [but] not for [the purpose of] passing judgment on his opinions.
KJV: not to doubtful disputations.
INT: for decisions of thoughts

1 Corinthians 3:20 N-AMP
GRK: γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν
NAS: KNOWS THE REASONINGS of the wise,
KJV: knoweth the thoughts of the wise,
INT: knows the thoughts of the wise

Philippians 2:14 N-GMP
GRK: γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν
NAS: grumbling or disputing;
KJV: murmurings and disputings:
INT: murmurings and disputings

1 Timothy 2:8 N-GMP
GRK: ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ
NAS: without wrath and dissension.
KJV: wrath and doubting.
INT: wrath and reasoning

James 2:4 N-GMP
GRK: ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν
NAS: judges with evil motives?
KJV: judges of evil thoughts?
INT: became judges [having] thoughts evil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page