1588. ἐκλεκτός (eklektos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1588. ἐκλεκτός (eklektos) — 23 Occurrences

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
KJV: but few chosen.
INT: few however chosen

Matthew 22:14 Adj-NMP
GRK: ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
NAS: are called, but few [are] chosen.
KJV: but few [are] chosen.
INT: few however chosen

Matthew 24:22 Adj-AMP
GRK: δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ
NAS: but for the sake of the elect those
KJV: but for the elect's sake those days
INT: however the elect will be shortened the

Matthew 24:24 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἐκλεκτούς
NAS: possible, even the elect.
KJV: they shall deceive the very elect.
INT: even the elect

Matthew 24:31 Adj-AMP
GRK: ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ
NAS: and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect from the four
KJV: his elect from
INT: they will gather together the elect of him from

Mark 13:20 Adj-AMP
GRK: διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο
NAS: but for the sake of the elect, whom
KJV: for the elect's sake, whom
INT: on account of the elect whom he chose

Mark 13:22 Adj-AMP
GRK: δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς
NAS: if possible, the elect.
KJV: [it were] possible, even the elect.
INT: possible the elect

Mark 13:27 Adj-AMP
GRK: ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ
NAS: and will gather together His elect from the four
KJV: his elect from
INT: will gather together the elect of him from

Luke 18:7 Adj-GMP
GRK: ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν
NAS: justice for His elect who cry
KJV: avenge his own elect, which cry
INT: avenging of the elect of him who

Luke 23:35 Adj-NMS
GRK: θεοῦ ὁ ἐκλεκτός
NAS: is the Christ of God, His Chosen One.
KJV: be Christ, the chosen of God.
INT: of God the chosen

Romans 8:33 Adj-GMP
GRK: ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ θεὸς
NAS: God's elect? God
KJV: of God's elect? [It is] God
INT: will bring an accusation against [the] elect of God [It is] God

Romans 16:13 Adj-AMS
GRK: Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ
NAS: Rufus, a choice man in the Lord,
KJV: Salute Rufus chosen in the Lord,
INT: Rufus the chosen in [the] Lord

Colossians 3:12 Adj-NMP
GRK: οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ
NAS: So, as those who have been chosen of God,
KJV: therefore, as the elect of God, holy
INT: therefore as elect of God

1 Timothy 5:21 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα
NAS: Jesus and of [His] chosen angels,
KJV: Christ, and the elect angels, that
INT: and the elect angels that

2 Timothy 2:10 Adj-AMP
GRK: διὰ τοὺς ἐκλεκτούς ἵνα καὶ
NAS: of those who are chosen, so
KJV: all things for the elect's sakes, that
INT: for sake of the elect that also

Titus 1:1 Adj-GMP
GRK: κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ
NAS: for the faith of those chosen of God
KJV: of God's elect, and
INT: according to [the] faith of [the] elect of God and

1 Peter 1:1 Adj-DMP
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς
NAS: Asia, and Bithynia, who are chosen
INT: of Jesus Christ to [the] elect exiles of [the] dispersion

1 Peter 2:4 Adj-AMS
GRK: δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον
NAS: by men, but is choice and precious
KJV: men, but chosen of God,
INT: moreover God chosen [and] precious

1 Peter 2:6 Adj-AMS
GRK: Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον
NAS: IN ZION A CHOICE STONE,
KJV: stone, elect, precious:
INT: Zion a stone chosen corner precious

1 Peter 2:9 Adj-NNS
GRK: δὲ γένος ἐκλεκτόν βασίλειον ἱεράτευμα
NAS: But you are A CHOSEN RACE, A royal
KJV: ye [are] a chosen generation,
INT: however [are] a race chosen a royal priesthood

2 John 1:1 Adj-DFS
GRK: Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ
NAS: The elder to the chosen lady
KJV: The elder unto the elect lady and
INT: The elder to [the] elect lady and

2 John 1:13 Adj-GFS
GRK: σου τῆς ἐκλεκτῆς
NAS: The children of your chosen sister
KJV: The children of thy elect sister greet
INT: of you elect

Revelation 17:14 Adj-NMP
GRK: κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί
NAS: are with Him [are the] called and chosen and faithful.
KJV: and chosen, and
INT: called and chosen and faithful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page