1591. ἐκμάσσω (ekmasso)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1591. ἐκμάσσω (ekmasso) — 5 Occurrences

Luke 7:38 V-IIA-3S
GRK: κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν καὶ κατεφίλει
NAS: with her tears, and kept wiping them with the hair
KJV: and did wipe [them] with the hairs
INT: head of her she was wiping [them] and was kissing

Luke 7:44 V-AIA-3S
GRK: θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν
NAS: with her tears and wiped them with her hair.
KJV: and wiped [them] with the hairs
INT: [the] hair of her wiped [them]

John 11:2 V-APA-NFS
GRK: μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας
NAS: with ointment, and wiped His feet
KJV: with ointment, and wiped his feet
INT: with ointment and having wiped the feet

John 12:3 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν
NAS: of Jesus and wiped His feet
KJV: of Jesus, and wiped his feet
INT: of Jesus and wiped the hair

John 13:5 V-PNA
GRK: μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ
NAS: feet and to wipe them with the towel
KJV: and to wipe [them] with the towel
INT: disciples and to wipe [them] with the towel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page