1636. ἐλαία (elaia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1636. ἐλαία (elaia) — 15 Occurrences

Matthew 21:1 N-GFP
GRK: Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν τότε Ἰησοῦς
NAS: at the Mount of Olives, then
KJV: unto the mount of Olives, then sent
INT: mount of Olives then Jesus

Matthew 24:3 N-GFP
GRK: Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ
NAS: on the Mount of Olives, the disciples
KJV: the mount of Olives, the disciples
INT: mount of Olives came to him

Matthew 26:30 N-GFP
GRK: Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: they went out to the Mount of Olives.
KJV: into the mount of Olives.
INT: mount of Olives

Mark 11:1 N-GFP
GRK: Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἀποστέλλει δύο
NAS: near the Mount of Olives, He sent two
KJV: the mount of Olives, he sendeth forth
INT: mount of Olives he sends two

Mark 13:3 N-GFP
GRK: Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ
NAS: on the Mount of Olives opposite
KJV: the mount of Olives over against
INT: mount of Olives opposite the

Mark 14:26 N-GFP
GRK: Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: they went out to the Mount of Olives.
KJV: into the mount of Olives.
INT: mount of Olives

Luke 19:29 N-GFP
GRK: τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν ἀπέστειλεν δύο
KJV: called [the mount] of Olives, he sent
INT: called of Olives he sent two

Luke 19:37 N-GFP
GRK: Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν
NAS: of the Mount of Olives, the whole
KJV: of the mount of Olives, the whole
INT: mount of Olives began all

Luke 21:37 N-GFP
GRK: τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν
KJV: that is called [the mount] of Olives.
INT: called of Olives

Luke 22:39 N-GFP
GRK: Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἠκολούθησαν δὲ
NAS: to the Mount of Olives; and the disciples
KJV: to the mount of Olives; and his
INT: mount of Olives followed moreover

John 8:1 N-GFP
GRK: Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: went to the Mount of Olives.
KJV: unto the mount of Olives.
INT: mount of Olives

Romans 11:17 N-GFS
GRK: πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου
NAS: root of the olive tree,
KJV: and fatness of the olive tree;
INT: fatness of the olive tree became

Romans 11:24 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ
NAS: into their own olive tree?
KJV: their own olive tree?
INT: into the own olive tree

James 3:12 N-AFP
GRK: μου συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ
NAS: my brethren, produce olives, or a vine
KJV: bear olive berries? either
INT: of me a fig tree olives to produce or

Revelation 11:4 N-NFP
GRK: αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ
NAS: are the two olive trees and the two
KJV: are the two olive trees, and the two
INT: the two olive trees and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page