Romans 11:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4771 [e]σὺ
sy
you,PPro-N2S
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
5449 [e]φύσιν
physin
natureN-AFS
1581 [e]ἐξεκόπης
exekopēs
were cut offV-AIP-2S
65 [e]ἀγριελαίου
agrielaiou
a wild olive tree,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
and,Conj
3844 [e]παρὰ
para
contrary toPrep
5449 [e]φύσιν
physin
nature,N-AFS
1461 [e]ἐνεκεντρίσθης
enekentristhēs
were graftedV-AIP-2S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
2565 [e]καλλιέλαιον,
kallielaion
a cultivated olive tree,N-AFS
4214 [e]πόσῳ
posō
how muchIPro-DNS
3123 [e]μᾶλλον
mallon
moreAdv
3778 [e]οὗτοι
houtoi
these,DPro-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
whoArt-NMP
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
5449 [e]φύσιν
physin
nature [are],N-AFS
1461 [e]ἐνκεντρισθήσονται
enkentristhēsontai
will be grafted intoV-FIP-3P
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2398 [e]ἰδίᾳ
idia
ownAdj-DFS
1636 [e]ἐλαίᾳ.
elaia
olive tree!N-DFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Nestle 1904
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι, οἱ κατὰ φύσιν, ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι, οἱ κατὰ φύσιν, ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ

Romans 11:24 Hebrew Bible
כי אם אתה נגזרת מעץ אשר הוא בטבעו זית יער והרכבת שלא כטבע בזית טוב אלה היצאים ממנו על אחת כמה וכמה שירכבו בזית שלהם׃

Romans 11:24 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܡܢ ܙܝܬܐ ܐܢܬ ܕܒܪܐ ܗܘ ܕܒܟܝܢܟ ܐܬܦܫܚܬ ܘܕܠܐ ܒܟܝܢܟ ܐܬܛܥܡܬ ܒܙܝܬܐ ܛܒܐ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܗܢܘܢ ܐܢ ܢܬܛܥܡܘܢ ܒܙܝܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are the natural branches be grafted into their own olive tree?

King James Bible
For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?

Holman Christian Standard Bible
For if you were cut off from your native wild olive and against nature were grafted into a cultivated olive tree, how much more will these--the natural branches--be grafted into their own olive tree?
Treasury of Scripture Knowledge

Romans 11:17,18,30 And if some of the branches be broken off, and you, being a wild …

Links
Romans 11:24Romans 11:24 NIVRomans 11:24 NLTRomans 11:24 ESVRomans 11:24 NASBRomans 11:24 KJVRomans 11:24 Bible AppsRomans 11:24 Biblia ParalelaRomans 11:24 Chinese BibleRomans 11:24 French BibleRomans 11:24 German BibleBible Hub
Romans 11:23
Top of Page
Top of Page