1654. ἐλεημοσύνη (eleémosuné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1654. ἐλεημοσύνη (eleémosuné) — 13 Occurrences

Matthew 6:2 N-AFS
GRK: οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην μὴ σαλπίσῃς
KJV: when thou doest [thine] alms, do not
INT: therefore you do give to the needy not do sound a trumpet

Matthew 6:3 N-AFS
GRK: δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω
KJV: when thou doest alms, let not
INT: moreover when you do give to the needy not let know

Matthew 6:4 N-NFS
GRK: σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ
NAS: so that your giving will be in secret;
KJV: That thine alms may be in
INT: your giving in

Luke 11:41 N-AFS
GRK: ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην καὶ ἰδοὺ
NAS: that which is within as charity, and then
KJV: give alms of such things as ye have;
INT: [which] are within give alms and Behold

Luke 12:33 N-AFS
GRK: καὶ δότε ἐλεημοσύνην ποιήσατε ἑαυτοῖς
NAS: and give to charity; make
KJV: and give alms; provide yourselves
INT: and give alms make to yourselves

Acts 3:2 N-AFS
GRK: τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν
NAS: in order to beg alms of those
KJV: to ask alms of
INT: to ask alms from those who

Acts 3:3 N-AFS
GRK: ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν
NAS: he [began] asking to receive alms.
KJV: the temple asked an alms.
INT: temple asked alms to receive

Acts 3:10 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ
NAS: of the temple to [beg] alms, and they were filled
KJV: sat for alms at the Beautiful
INT: for the alms [was] sitting at

Acts 9:36 N-GFP
GRK: ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει
NAS: of kindness and charity which
KJV: works and almsdeeds which she did.
INT: good and of alms which she did

Acts 10:2 N-AFP
GRK: αὐτοῦ ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ
NAS: many alms to the [Jewish] people
KJV: gave much alms to the people, and
INT: of him both doing alms much to the

Acts 10:4 N-NFP
GRK: καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν
NAS: to him, Your prayers and alms have ascended
KJV: and thine alms are come up for
INT: and the alms of you are gone up

Acts 10:31 N-NFP
GRK: καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν
NAS: has been heard and your alms have been remembered
KJV: thine alms are had in remembrance
INT: and the alms of you were remembered

Acts 24:17 N-AFP
GRK: δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς
NAS: to bring alms to my nation
KJV: I came to bring alms to my
INT: moreover many alms bringing to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page