1746. ἐνδύω (enduo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1746. ἐνδύω (enduo) — 27 Occurrences

Matthew 6:25 V-ASM-2P
GRK: ὑμῶν τί ἐνδύσησθε οὐχὶ ἡ
NAS: [as to] what you will put on. Is not life
KJV: body, what ye shall put on. Is not
INT: of you what you should put on Is not the

Matthew 22:11 V-RPM-AMS
GRK: ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου
NAS: there who was not dressed in wedding
KJV: which had not on a wedding garment:
INT: a man not clothed with clothes of wedding

Matthew 27:31 V-AIA-3P
GRK: χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ
NAS: off Him and put His [own] garments
KJV: his own raiment on him, and
INT: robe and they put on him the

Mark 1:6 V-RPM-NMS
GRK: ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου
NAS: John was clothed with camel's hair
KJV: John was clothed with camel's hair,
INT: John clothed in hair of a camel

Mark 6:9 V-ANM
GRK: καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας
NAS: sandals; and [He added], Do not put on two
KJV: and not put on two coats.
INT: and not put on two tunics

Mark 15:20 V-AIA-3P
GRK: πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ
NAS: off Him and put His [own] garments
KJV: his own clothes on him, and
INT: purple [garment] and put on him the

Luke 8:27 V-AIM-3S
GRK: ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ
NAS: with demons; and who had not put on any clothing
INT: a long not was wearing clothing and

Luke 12:22 V-ASM-2P
GRK: ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
NAS: [as to] what you will put on.
KJV: for the body, what ye shall put on.
INT: of you what you should put on

Luke 15:22 V-AMA-2P
GRK: πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν καὶ
NAS: robe and put it on him, and put
KJV: robe, and put [it] on him; and
INT: best and clothe him and

Luke 24:49 V-ASM-2P
GRK: ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους
NAS: until you are clothed with power
KJV: until ye be endued with power from
INT: until that you be clothed with from on high

Acts 12:21 V-APM-NMS
GRK: ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν
NAS: Herod, having put on his royal
KJV: day Herod, arrayed in royal apparel,
INT: Herod having put on apparel royal

Romans 13:12 V-ASM-1P
GRK: τοῦ σκότους ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ
NAS: of darkness and put on the armor
KJV: and let us put on the armour
INT: of darkness should put on moreover the

Romans 13:14 V-AMM-2P
GRK: ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον
NAS: But put on the Lord Jesus
KJV: But put ye on the Lord Jesus
INT: But put on the Lord

1 Corinthians 15:53 V-ANM
GRK: φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ
NAS: must put on the imperishable,
KJV: must put on incorruption,
INT: perishable this to put on imperishable and

1 Corinthians 15:53 V-ANM
GRK: θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν
NAS: mortal must put on immortality.
KJV: this mortal [must] put on immortality.
INT: mortal this to put on immortality

1 Corinthians 15:54 V-ASM-3S
GRK: φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται τὴν ἀφθαρσίαν
NAS: perishable will have put on the imperishable,
KJV: corruptible shall have put on incorruption,
INT: perishable this shall have put on the imperishable

1 Corinthians 15:54 V-ASM-3S
GRK: θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν τότε
INT: mortal this put on immortality then

Galatians 3:27 V-AIM-2P
GRK: ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε
NAS: into Christ have clothed yourselves with Christ.
KJV: into Christ have put on Christ.
INT: were baptized Christ you did put on

Ephesians 4:24 V-ANM
GRK: καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν
NAS: and put on the new self,
KJV: And that ye put on the new man,
INT: and to have put on the new

Ephesians 6:11 V-AMM-2P
GRK: ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν
NAS: Put on the full armor of God,
KJV: Put on the whole armour of God,
INT: Put on the complete armor

Ephesians 6:14 V-APM-NMP
GRK: ἀληθείᾳ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα
NAS: WITH TRUTH, and HAVING PUT ON THE BREASTPLATE
KJV: and having on the breastplate
INT: truth and having put on the breastplate

Colossians 3:10 V-APM-NMP
GRK: καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον
NAS: and have put on the new self
KJV: And have put on the new [man], which
INT: and having put on the new

Colossians 3:12 V-AMM-2P
GRK: Ἐνδύσασθε οὖν ὡς
NAS: and beloved, put on a heart
KJV: Put on therefore, as
INT: Put on therefore as

1 Thessalonians 5:8 V-APM-NMP
GRK: ὄντες νήφωμεν ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως
NAS: let us be sober, having put on the breastplate
KJV: be sober, putting on the breastplate
INT: being should be sober having put on [the] breastplate of faith

Revelation 1:13 V-RPM-AMS
GRK: υἱὸν ἀνθρώπου ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ
NAS: of man, clothed in a robe reaching to the feet,
KJV: of man, clothed with a garment down to the foot,
INT: [a] Son of man clothed in [a garment] reaching to the feet and

Revelation 15:6 V-RPM-NMP
GRK: τοῦ ναοῦ ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν
NAS: out of the temple, clothed in linen,
KJV: the seven plagues, clothed in pure and
INT: of the temple clothed in linen pure

Revelation 19:14 V-RPM-NMP
GRK: ἵπποις λευκοῖς ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν
NAS: which are in heaven, clothed in fine linen,
KJV: horses, clothed in fine linen,
INT: horses white clothed in fine linen white

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page