1807. ἐξαιρέω (exaireó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1807. ἐξαιρέω (exaireó) — 8 Occurrences

Matthew 5:29 V-AMA-2S
GRK: σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν καὶ
NAS: makes you stumble, tear it out and throw
KJV: pluck it out, and cast
INT: cause to stumble you pluck out it and

Matthew 18:9 V-AMA-2S
GRK: σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν καὶ
NAS: causes you to stumble, pluck it out and throw
KJV: pluck it out, and cast
INT: cause to sin you pluck out it and

Acts 7:10 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ
NAS: and rescued him from all
KJV: And delivered him out of
INT: and delivered him out of

Acts 7:34 V-ANM
GRK: καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς καὶ
NAS: AND I HAVE COME DOWN TO RESCUE THEM; COME
KJV: and am come down to deliver them. And
INT: and came down to take out them and

Acts 12:11 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ
NAS: His angel and rescued me from the hand
KJV: angel, and hath delivered me out of
INT: of him and delivered me out of

Acts 23:27 V-AIM-1S
GRK: τῷ στρατεύματι ἐξειλάμην μαθὼν ὅτι
NAS: up to them with the troops and rescued him, having learned
KJV: an army, and rescued him,
INT: the troop I rescued having learned that

Acts 26:17 V-PPM-NMS
GRK: ἐξαιρούμενός σε ἐκ
NAS: rescuing you from the [Jewish] people
KJV: Delivering thee from
INT: delivering you from among

Galatians 1:4 V-ASM-3S
GRK: ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ
NAS: so that He might rescue us from this
KJV: sins, that he might deliver us from
INT: of us so that he might deliver us out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page