1992. ἐπιστολή (epistolé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1992. ἐπιστολή (epistolé) — 24 Occurrences

Acts 9:2 N-AFP
GRK: παρ' αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν
NAS: and asked for letters from him to the synagogues
KJV: of him letters to Damascus
INT: from him letters to Damascus

Acts 15:30 N-AFS
GRK: ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν
NAS: together, they delivered the letter.
KJV: together, they delivered the epistle:
INT: delivered the letter

Acts 22:5 N-AFP
GRK: ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς
NAS: received letters to the brethren,
KJV: I received letters unto
INT: whom also letters having received to

Acts 23:25 N-AFS
GRK: γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τὸν
NAS: And he wrote a letter having this
KJV: And he wrote a letter after this
INT: having written a letter having the

Acts 23:33 N-AFS
GRK: ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι
NAS: and delivered the letter to the governor,
KJV: delivered the epistle to the governor,
INT: having delivered the letter to the governor

Romans 16:22 N-AFS
GRK: γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ
NAS: this letter, greet
KJV: who wrote [this] epistle, salute
INT: having written this letter in [the] Lord

1 Corinthians 5:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι
NAS: I wrote you in my letter not to associate
KJV: unto you in an epistle not to company
INT: in the letter not to associate with

1 Corinthians 16:3 N-GFP
GRK: δοκιμάσητε δι' ἐπιστολῶν τούτους πέμψω
NAS: I will send them with letters to carry
KJV: by [your] letters, them
INT: you might approve by letters these I will send

2 Corinthians 3:1 N-GFP
GRK: τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς
NAS: as some, letters of commendation
KJV: some [others], epistles of commendation
INT: some commendatory letters to you

2 Corinthians 3:2 N-NFS
GRK: ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς
NAS: You are our letter, written
KJV: are our epistle written in
INT: the letter of us you

2 Corinthians 3:3 N-NFS
GRK: ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα
NAS: being manifested that you are a letter of Christ,
KJV: to be the epistle of Christ ministered
INT: that you are a letter of Christ having been ministered to

2 Corinthians 7:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐπιστολῇ οὐ μεταμέλομαι
NAS: you sorrow by my letter, I do not regret
KJV: sorry with a letter, I do not
INT: in the letter not I do regret [it]

2 Corinthians 7:8 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ
NAS: it -- [for] I see that that letter caused you sorrow,
KJV: that the same epistle hath made you
INT: that the letter same if

2 Corinthians 10:9 N-GFP
GRK: διὰ τῶν ἐπιστολῶν
NAS: I would terrify you by my letters.
KJV: you by letters.
INT: by means of the letters

2 Corinthians 10:10 N-NFP
GRK: ὅτι Αἱ ἐπιστολαὶ μέν φησίν
NAS: For they say, His letters are weighty
KJV: For [his] letters, say they,
INT: because the letters indeed they say

2 Corinthians 10:11 N-GFP
GRK: λόγῳ δι' ἐπιστολῶν ἀπόντες τοιοῦτοι
NAS: we are in word by letters when absent,
KJV: by letters when we are absent,
INT: in word by letters being absent such [we are]

Colossians 4:16 N-NFS
GRK: ὑμῖν ἡ ἐπιστολή ποιήσατε ἵνα
NAS: When this letter is read among
KJV: And when this epistle is read among
INT: you the letter cause that

1 Thessalonians 5:27 N-AFS
GRK: ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς
NAS: to have this letter read
KJV: by the Lord that this epistle be read
INT: [that] be read the letter to all the

2 Thessalonians 2:2 N-GFS
GRK: μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι'
NAS: or a letter as if
KJV: nor by letter as from
INT: nor by letter as if by

2 Thessalonians 2:15 N-GFS
GRK: εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν
NAS: [of mouth] or by letter from us.
KJV: or our epistle.
INT: or by letter from us

2 Thessalonians 3:14 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον σημειοῦσθε
NAS: in this letter, take special note
KJV: word by this epistle, note that
INT: by the letter that [man] take note

2 Thessalonians 3:17 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως γράφω
NAS: in every letter; this is the way
KJV: in every epistle: so I write.
INT: in every letter so I write

2 Peter 3:1 N-AFS
GRK: ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν ἐν αἷς
NAS: the second letter I am writing
KJV: This second epistle, beloved, I
INT: to you I write letter in [both] which

2 Peter 3:16 N-DFP
GRK: ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν
NAS: in all [his] letters, speaking
KJV: in all [his] epistles, speaking in
INT: in all [his] letters speaking in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page