2026. ἐποικοδομέω (epoikodomeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2026. ἐποικοδομέω (epoikodomeó) — 7 Occurrences

1 Corinthians 3:10 V-PIA-3S
GRK: ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ ἕκαστος δὲ
NAS: and another is building on it. But each man
KJV: and another buildeth thereon. But let
INT: another however builds up each man however

1 Corinthians 3:10 V-PIA-3S
GRK: βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ
NAS: must be careful how he builds on it.
KJV: take heed how he buildeth thereupon.
INT: let take heed how he builds up

1 Corinthians 3:12 V-PIA-3S
GRK: δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν
NAS: any man builds on the foundation
KJV: Now if any man build upon this
INT: moreover anyone builds upon the

1 Corinthians 3:14 V-AIA-3S
GRK: μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν μισθὸν λήμψεται
NAS: which he has built on it remains,
KJV: which he hath built thereupon, he shall receive
INT: abides which he built up a reward he will receive

Ephesians 2:20 V-APP-NMP
GRK: ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ
NAS: having been built on the foundation
KJV: And are built upon the foundation
INT: having been built up on the

Colossians 2:7 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ
NAS: having been firmly rooted [and now] being built up in Him and established
KJV: Rooted and built up in him,
INT: having been rooted and being built up in him

Jude 1:20 V-PPA-NMP
GRK: δέ ἀγαπητοί ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ
NAS: But you, beloved, building yourselves
KJV: beloved, building up yourselves
INT: moreover beloved building up yourselves the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page