2108. εὐεργεσία (euergesia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2108. εὐεργεσία (euergesia) — 2 Occurrences

Acts 4:9 N-DFS
GRK: ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς
NAS: today for a benefit done to a sick
KJV: of the good deed done to the impotent
INT: are examined as to a good work [to the] man crippled

1 Timothy 6:2 N-GFS
GRK: οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι Ταῦτα
NAS: who partake of the benefit are believers
KJV: partakers of the benefit. These things
INT: who the good service are being helped by These things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page