2107. εὐδοκία (eudokia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2107. εὐδοκία (eudokia) — 9 Occurrences

Matthew 11:26 N-NFS
GRK: ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν
NAS: for this way was well-pleasing in Your sight.
KJV: so it seemed good in thy sight.
INT: for thus well-pleasing it was before

Luke 2:14 N-GFS
GRK: ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας
NAS: among men with whom He is pleased.
KJV: earth peace, good will toward men.
INT: among men with whom he is pleased

Luke 10:21 N-NFS
GRK: ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν
NAS: for this way was well-pleasing in Your sight.
KJV: so it seemed good in thy
INT: for thus well-pleasing was it before

Romans 10:1 N-NFS
GRK: ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς
NAS: my heart's desire and my prayer
KJV: my heart's desire and prayer
INT: the indeed good pleasure of the my

Ephesians 1:5 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος
NAS: according to the kind intention of His will,
KJV: according to the good pleasure of his
INT: according to the good pleasure of the will

Ephesians 1:9 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν
NAS: of His will, according to His kind intention which
KJV: his good pleasure which
INT: according to the pleasure of him which

Philippians 1:15 N-AFS
GRK: καὶ δι' εὐδοκίαν τὸν χριστὸν
NAS: but some also from good will;
KJV: also of good will:
INT: also from good-will Christ

Philippians 2:13 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας
NAS: and to work for [His] good pleasure.
KJV: to do of [his] good pleasure.
INT: according to the good pleasure

2 Thessalonians 1:11 N-AFS
GRK: πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ
NAS: every desire for goodness
KJV: all the good pleasure of [his] goodness,
INT: might fulfill every good pleasure of goodness and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page