2117. εὐθύς (euthus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2117. εὐθύς (euthus) — 8 Occurrences

Matthew 3:3 Adj-AFP
GRK: ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς
NAS: MAKE HIS PATHS STRAIGHT!'
KJV: his paths straight.
INT: way of [the] Lord straight make the

Mark 1:3 Adj-AFP
GRK: ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς
NAS: MAKE HIS PATHS STRAIGHT.'
KJV: his paths straight.
INT: way of [the] Lord straight make the

Luke 3:4 Adj-AFP
GRK: ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς
NAS: MAKE HIS PATHS STRAIGHT.
KJV: his paths straight.
INT: way of [the] Lord straight make the

Luke 3:5 Adj-AFP
GRK: σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ
NAS: WILL BECOME STRAIGHT, AND THE ROUGH
KJV: shall be made straight, and
INT: crooked into straight and the

Acts 8:21 Adj-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ
NAS: for your heart is not right before
KJV: is not right in the sight of God.
INT: not is right before

Acts 9:11 Adj-AFS
GRK: τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον
NAS: called Straight, and inquire
KJV: which is called Straight, and enquire
INT: which is called Straight and seek

Acts 13:10 Adj-AFP
GRK: κυρίου τὰς εὐθείας
NAS: to make crooked the straight ways
KJV: to pervert the right ways
INT: of Lord straight

2 Peter 2:15 Adj-AFS
GRK: καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν
NAS: forsaking the right way,
KJV: Which have forsaken the right way,
INT: having left [the] straight way they went astray

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page