2150. εὐσέβεια (eusebeia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2150. εὐσέβεια (eusebeia) — 15 Occurrences

Acts 3:12 N-DFS
GRK: δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ
NAS: power or piety we had made him walk?
KJV: power or holiness we had made this man
INT: power or godliness [we] had made

1 Timothy 2:2 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι
NAS: life in all godliness and dignity.
KJV: in all godliness and honesty.
INT: in all godliness and dignity

1 Timothy 3:16 N-GFS
GRK: τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον Ὃς
NAS: is the mystery of godliness: He who
KJV: the mystery of godliness: God
INT: the of godliness mystery which

1 Timothy 4:7 N-AFS
GRK: σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν
NAS: yourself for the purpose of godliness;
KJV: thyself [rather] unto godliness.
INT: yourself to godliness

1 Timothy 4:8 N-NFS
GRK: ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα
NAS: profit, but godliness is profitable
KJV: little: but godliness is profitable
INT: but [the] godliness for everything

1 Timothy 6:3 N-AFS
GRK: τῇ κατ' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ
NAS: conforming to godliness,
KJV: which is according to godliness;
INT: the according to godliness teaching

1 Timothy 6:5 N-AFS
GRK: εἶναι τὴν εὐσέβειαν
NAS: who suppose that godliness is a means of gain.
KJV: that gain is godliness: from such
INT: to be godliness

1 Timothy 6:6 N-NFS
GRK: μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας
NAS: But godliness [actually] is a means
KJV: But godliness with contentment
INT: great [in] the godliness with contentment

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν ἀγάπην
NAS: righteousness, godliness, faith,
KJV: righteousness, godliness, faith,
INT: moreover righteousness godliness faith love

2 Timothy 3:5 N-GFS
GRK: ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ
NAS: to a form of godliness, although they have denied
KJV: a form of godliness, but
INT: having a form of godliness but

Titus 1:1 N-AFS
GRK: τῆς κατ' εὐσέβειαν
NAS: which is according to godliness,
KJV: which is after godliness;
INT: which [is] according to godliness

2 Peter 1:3 N-AFS
GRK: ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ
NAS: to life and godliness, through
KJV: and godliness, through
INT: life and godliness has given through

2 Peter 1:6 N-AFS
GRK: ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν
NAS: and in [your] perseverance, godliness,
KJV: to patience godliness;
INT: endurance the godliness

2 Peter 1:7 N-DFS
GRK: δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν
NAS: and in [your] godliness, brotherly
KJV: to godliness brotherly kindness;
INT: moreover the godliness the brotherly love

2 Peter 3:11 N-DFP
GRK: ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις
NAS: conduct and godliness,
KJV: conversation and godliness,
INT: conduct and godliness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page