εὑρόντες
Englishman's Concordance
εὑρόντες (heurontes) — 8 Occurrences

Luke 2:45 V-APA-NMP
GRK: καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς
NAS: When they did not find Him, they returned
KJV: And when they found him not,
INT: and not having found [him] they returned to

Luke 5:19 V-APA-NMP
GRK: καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν
NAS: But not finding any [way] to bring
KJV: when they could not find by what
INT: And not having found what way they should bring in

John 6:25 V-APA-NMP
GRK: καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν
NAS: When they found Him on the other side
KJV: And when they had found him
INT: And having found him the other side

Acts 13:28 V-APA-NMP
GRK: αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον
NAS: And though they found no ground
KJV: [him].And though they found no cause
INT: cause of death having found they begged Pilate

Acts 17:6 V-APA-NMP
GRK: μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς
NAS: When they did not find them, they [began] dragging
KJV: And when they found them not,
INT: not having found moreover them

Acts 21:2 V-APA-NMP
GRK: καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν
NAS: and having found a ship crossing over
KJV: And finding a ship sailing over
INT: And having found a boat passing over

Acts 24:5 V-APA-NMP
GRK: εὑρόντες γὰρ τὸν
NAS: For we have found this man
KJV: For we have found this man
INT: Having found for the

Acts 28:14 V-APA-NMP
GRK: οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν
NAS: There we found [some] brethren,
KJV: Where we found brethren,
INT: where having found brothers we were entreated

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Εὐρακύλων — 1 Occ.
εὐρύχωρος — 1 Occ.
εὐσεβείᾳ — 5 Occ.
εὐσεβείαις — 1 Occ.
εὐσέβειαν — 7 Occ.
εὐσεβείας — 2 Occ.
εὐσεβεῖν — 1 Occ.
εὐσεβεῖτε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page