εὗρον
Englishman's Concordance
εὗρον (heuron) — 33 Occurrences

Matthew 8:10 V-AIA-1S
GRK: τῷ Ἰσραὴλ εὗρον
NAS: I say to you, I have not found such great
KJV: I have not found so great faith,
INT: Israel have I found

Matthew 22:10 V-AIA-3P
GRK: πάντας οὓς εὗρον πονηρούς τε
NAS: all they found, both
KJV: all as many as they found, both bad
INT: all as many as they found evil both

Matthew 26:60 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων
NAS: They did not find [any], even though many
KJV: But found none: yea,
INT: but not any they found many having come forward as

Matthew 27:32 V-AIA-3P
GRK: Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον
NAS: As they were coming out, they found a man
KJV: as they came out, they found a man
INT: going forth moreover they found a man of Cyrene

Mark 1:37 V-AIA-3P
GRK: καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ
NAS: they found Him, and said
KJV: And when they had found him, they said
INT: and having found him also

Mark 11:4 V-AIA-3P
GRK: ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον
NAS: They went away and found a colt tied
KJV: and found the colt
INT: they departed and found the colt tied

Mark 14:16 V-AIA-3P
GRK: πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν
NAS: to the city, and found [it] just
KJV: the city, and found as he had said
INT: city and found as he had said

Luke 2:46 V-AIA-3P
GRK: ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν
NAS: days they found Him in the temple,
KJV: three days they found him in
INT: days three they found him in

Luke 7:9 V-AIA-1S
GRK: τοσαύτην πίστιν εὗρον
NAS: in Israel have I found such great
KJV: unto you, I have not found so great
INT: so great faith did I find

Luke 7:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ πεμφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον
NAS: to the house, they found the slave
KJV: to the house, found the servant whole
INT: those having been sent found the servant

Luke 8:35 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν
NAS: to Jesus, and found the man
KJV: Jesus, and found the man, out of
INT: Jesus and found seated the

Luke 15:6 V-AIA-1S
GRK: μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν
NAS: to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep
KJV: with me; for I have found my sheep
INT: me for I have found the sheep

Luke 15:9 V-AIA-1S
GRK: μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν
NAS: Rejoice with me, for I have found the coin
KJV: for I have found the piece
INT: me for I have found the drachma

Luke 19:32 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν
NAS: went away and found it just
KJV: went their way, and found even as
INT: those who had been sent found as he had said

Luke 22:13 V-AIA-3P
GRK: ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει
NAS: And they left and found [everything] just
KJV: they went, and found as
INT: having gone moreover they found as he had said

Luke 23:14 V-AIA-1S
GRK: ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ
NAS: Him before you, I have found no
KJV: [him] before you, have found no fault
INT: having examined [him] nothing found in the

Luke 23:22 V-AIA-1S
GRK: αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ
NAS: done? I have found in Him no
KJV: he done? I have found no cause
INT: cause of death found I in him

Luke 24:2 V-AIA-3P
GRK: εὗρον δὲ τὸν
NAS: And they found the stone rolled away
KJV: And they found the stone rolled away
INT: They found moreover the

Luke 24:3 V-AIA-3P
GRK: δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα
NAS: but when they entered, they did not find the body
KJV: they entered in, and found not
INT: moreover not they found the body

Luke 24:24 V-AIA-3P
GRK: μνημεῖον καὶ εὗρον οὕτως καθὼς
NAS: to the tomb and found it just
KJV: the sepulchre, and found [it] even so
INT: tomb and found [it] so as

Luke 24:33 V-AIA-3P
GRK: Ἰερουσαλήμ καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς
NAS: to Jerusalem, and found gathered together
KJV: and found the eleven
INT: Jerusalem and they found gathered together the

Acts 5:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν
NAS: came in and found her dead,
KJV: came in, and found her
INT: the young [men] found her dead

Acts 5:22 V-AIA-3P
GRK: ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν
NAS: who came did not find them in the prison;
KJV: came, and found them
INT: [the] officers not did find them in

Acts 13:6 V-AIA-3P
GRK: ἄχρι Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ
NAS: as Paphos, they found a magician,
KJV: Paphos, they found a certain
INT: as far as Paphos they found a fellow a certain

Acts 13:22 V-AIA-1S
GRK: εἶπεν μαρτυρήσας Εὗρον Δαυὶδ τὸν
NAS: and said, I HAVE FOUND DAVID
KJV: and said, I have found David
INT: he said having carried witness I found David the [son]

Acts 17:23 V-AIA-1S
GRK: σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν
NAS: I also found an altar
KJV: devotions, I found an altar with this
INT: objects of worship of you I found also an altar

Acts 19:19 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας
NAS: up the price of them and found it fifty
KJV: of them, and found [it] fifty thousand
INT: of them and found [it] of silver myriads

Acts 23:29 V-AIA-1S
GRK: ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ
NAS: and I found him to be accused over
KJV: Whom I perceived to be accused of
INT: whom I found to be accused concerning

Acts 24:12 V-AIA-3P
GRK: τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός
NAS: in the city [itself] did they find me carrying on a discussion
KJV: And they neither found me in
INT: the temple did they find me with

Acts 24:18 V-AIA-3P
GRK: ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον
NAS: in which they found me [occupied] in the temple,
KJV: from Asia found me purified
INT: Amidst which they found me purified

Acts 24:20 V-AIA-3P
GRK: εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάντος
NAS: misdeed they found when I stood
KJV: if they have found any
INT: let them say any they found unrighteousness having stood

Acts 27:28 V-AIA-3P
GRK: καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι
NAS: soundings and found [it to be] twenty
KJV: sounded, and found [it] twenty
INT: and having sounded they found fathoms twenty

Acts 27:28 V-AIA-3P
GRK: πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε
NAS: sounding and found [it to be] fifteen
KJV: again, and found [it] fifteen fathoms.
INT: again having sounded they found fathoms fifteen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Εὐρακύλων — 1 Occ.
εὐρύχωρος — 1 Occ.
εὐσεβείᾳ — 5 Occ.
εὐσεβείαις — 1 Occ.
εὐσέβειαν — 7 Occ.
εὐσεβείας — 2 Occ.
εὐσεβεῖν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page