220. ἀλέκτωρ (alektór)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 220. ἀλέκτωρ (alektór) — 12 Occurrences

Matthew 26:34 N-AMS
GRK: νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς
NAS: before a rooster crows,
KJV: before the cock crow,
INT: night before [the] rooster crows three times

Matthew 26:74 N-NMS
GRK: καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: And immediately a rooster crowed.
KJV: And immediately the cock crew.
INT: And immediately a rooster crowed

Matthew 26:75 N-AMS
GRK: ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς
NAS: Before a rooster crows,
KJV: Before the cock crow,
INT: Before [the] rooster crows three times

Mark 14:30 N-AMS
GRK: ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς
NAS: night, before a rooster crows twice,
KJV: night, before the cock crow twice,
INT: that twice [the] rooster crows three times

Mark 14:68 Noun-NMS
GRK: προαύλιον καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
INT: porch and the rooster crowed

Mark 14:72 N-NMS
GRK: ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν καὶ
NAS: Immediately a rooster crowed
KJV: the second time the cock crew. And
INT: for the second time a rooster crowed And

Mark 14:72 N-AMS
GRK: ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι
NAS: to him, Before a rooster crows
KJV: Before the cock crow twice,
INT: Before [the] rooster twice crows

Luke 22:34 N-NMS
GRK: φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς
NAS: to you, Peter, the rooster will not crow
KJV: thee, Peter, the cock shall not
INT: will crow today [the] rooster until three times

Luke 22:60 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ
NAS: speaking, a rooster crowed.
KJV: yet spake, the cock crew.
INT: of him crowed the rooster

Luke 22:61 N-AMS
GRK: ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον
NAS: him, Before a rooster crows
KJV: Before the cock crow,
INT: Before [the] rooster crows today

John 13:38 N-NMS
GRK: οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως
NAS: I say to you, a rooster will not crow
KJV: I say unto thee, The cock shall not
INT: no not [the] rooster will crow until

John 18:27 N-NMS
GRK: καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: and immediately a rooster crowed.
KJV: and immediately the cock crew.
INT: and immediately a rooster crowed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page