2290. θάπτω (thaptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2290. θάπτω (thaptó) — 11 Occurrences

Matthew 8:21 V-ANA
GRK: ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα
NAS: me first to go and bury my father.
KJV: to go and bury my father.
INT: to go and bury the father

Matthew 8:22 V-ANA
GRK: τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν
NAS: the dead to bury their own
KJV: let the dead bury their dead.
INT: the dead to bury their own

Matthew 14:12 V-AIA-3P
GRK: πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτόν καὶ
NAS: the body and buried it; and they went
KJV: the body, and buried it, and
INT: body and buried it and

Luke 9:59 V-ANA
GRK: πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι τὸν πατέρα
NAS: me first to go and bury my father.
KJV: first to go and bury my father.
INT: first having gone away to bury the father

Luke 9:60 V-ANA
GRK: τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν
NAS: the dead to bury their own
KJV: Let the dead bury their dead:
INT: the dead to bury their own

Luke 16:22 V-AIP-3S
GRK: πλούσιος καὶ ἐτάφη
NAS: also died and was buried.
KJV: died, and was buried;
INT: rich man and was buried

Acts 2:29 V-AIP-3S
GRK: ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη καὶ τὸ
NAS: died and was buried, and his tomb
KJV: dead and buried, and his
INT: he died and was buried and the

Acts 5:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν
NAS: him up, and after carrying him out, they buried him.
KJV: carried [him] out, and buried [him].
INT: and having carried out buried [him]

Acts 5:9 V-APA-GMP
GRK: πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα
NAS: of those who have buried your husband
KJV: the feet of them which have buried thy
INT: feet of the [ones] having buried the husband

Acts 5:10 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν
NAS: and they carried her out and buried her beside
KJV: carrying [her] forth, buried [her] by
INT: and having carried out they buried [her] by the

1 Corinthians 15:4 V-AIP-3S
GRK: καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι
NAS: and that He was buried, and that He was raised
KJV: And that he was buried, and that
INT: and that he was buried and that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page