2289. θανατόω (thanatoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2289. θανατόω (thanatoó) — 11 Occurrences

Matthew 10:21 V-FIA-3P
GRK: γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
NAS: parents and cause them to be put to death.
KJV: cause them to be put to death.
INT: parents and will put to death them

Matthew 26:59 V-ASA-3P
GRK: ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν
NAS: so that they might put Him to death.
KJV: put him to death;
INT: so that him they might put to death

Matthew 27:1 V-ANA
GRK: Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν
NAS: Jesus to put Him to death;
KJV: put him to death:
INT: Jesus so that they might put to death him

Mark 13:12 V-FIA-3P
GRK: γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
NAS: parents and have them put to death.
KJV: shall cause them to be put to death.
INT: parents and will put to death them

Mark 14:55 V-ANA
GRK: εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν καὶ
NAS: Jesus to put Him to death, and they were not finding
KJV: put him to death; and found
INT: to put to death him but

Luke 21:16 V-FIA-3P
GRK: φίλων καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν
NAS: and friends, and they will put [some] of you to death,
KJV: you shall they cause to be put to death.
INT: friends and they will put to death [some] from among you

Romans 7:4 V-AIP-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ
NAS: you also were made to die to the Law
KJV: ye also are become dead to the law by
INT: also you were made dead to the law

Romans 8:13 V-PIA-2P
GRK: τοῦ σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε
NAS: by the Spirit you are putting to death the deeds
KJV: through the Spirit do mortify the deeds
INT: of the body you put to death you will live

Romans 8:36 V-PIM/P-1P
GRK: Ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν
NAS: FOR YOUR SAKE WE ARE BEING PUT TO DEATH ALL
KJV: sake we are killed all
INT: for sake of you we are put to death all the

2 Corinthians 6:9 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ μὴ θανατούμενοι
NAS: as punished yet not put to death,
KJV: and not killed;
INT: and not put to death

1 Peter 3:18 V-RPM/P-NMS
GRK: τῷ θεῷ θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ
NAS: us to God, having been put to death in the flesh,
KJV: to God, being put to death in the flesh,
INT: to God having been put to death indeed in flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page