θανατώσουσιν
Englishman's Concordance
θανατώσουσιν (thanatōsousin) — 3 Occurrences

Matthew 10:21 V-FIA-3P
GRK: γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
NAS: parents and cause them to be put to death.
KJV: cause them to be put to death.
INT: parents and will put to death them

Mark 13:12 V-FIA-3P
GRK: γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
NAS: parents and have them put to death.
KJV: shall cause them to be put to death.
INT: parents and will put to death them

Luke 21:16 V-FIA-3P
GRK: φίλων καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν
NAS: and friends, and they will put [some] of you to death,
KJV: you shall they cause to be put to death.
INT: friends and they will put to death [some] from among you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page