2380. θύω (thuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2380. θύω (thuó) — 14 Occurrences

Matthew 22:4 V-RPM/P-NNP
GRK: τὰ σιτιστὰ τεθυμένα καὶ πάντα
NAS: and my fattened livestock are [all] butchered and everything
KJV: [my] fatlings [are] killed, and
INT: the fatted beasts are killed and all things [are]

Mark 14:12 V-IIA-3P
GRK: τὸ πάσχα ἔθυον λέγουσιν αὐτῷ
NAS: the Passover [lamb] was being sacrificed, His disciples
KJV: when they killed the passover,
INT: the Passover lamb they sacrificed say to him

Luke 15:23 V-AMA-2P
GRK: τὸν σιτευτόν θύσατε καὶ φαγόντες
NAS: calf, kill it, and let us eat
KJV: calf, and kill [it]; and
INT: fattened kill [it] and having eaten

Luke 15:27 V-AIA-3S
GRK: ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ
NAS: and your father has killed the fattened
KJV: father hath killed the fatted
INT: is come and killed the father

Luke 15:30 V-AIA-2S
GRK: πορνῶν ἦλθεν ἔθυσας αὐτῷ τὸν
NAS: with prostitutes, you killed the fattened
KJV: harlots, thou hast killed for him
INT: prostitutes came you did kill for him the

Luke 22:7 V-PNM/P
GRK: ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα
NAS: [lamb] had to be sacrificed.
KJV: the passover must be killed.
INT: which was needful to be killed the passover lamb

John 10:10 V-ASA-3S
GRK: κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ
NAS: to steal and kill and destroy;
KJV: steal, and to kill, and to destroy:
INT: he might steal and might kill and might destroy

Acts 10:13 V-AMA-2S
GRK: Ἀναστάς Πέτρε θῦσον καὶ φάγε
NAS: to him, Get up, Peter, kill and eat!
KJV: Rise, Peter; kill, and eat.
INT: Having risen up Peter kill and eat

Acts 11:7 V-AMA-2S
GRK: Ἀναστάς Πέτρε θῦσον καὶ φάγε
NAS: to me, 'Get up, Peter; kill and eat.'
KJV: Arise, Peter; slay and eat.
INT: Having risen up Peter kill and eat

Acts 14:13 V-PNA
GRK: ὄχλοις ἤθελεν θύειν
NAS: and wanted to offer sacrifice with the crowds.
KJV: and would have done sacrifice with
INT: crowds wished to sacrifice

Acts 14:18 V-PNA
GRK: τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς
NAS: the crowds from offering sacrifice to them.
KJV: not done sacrifice unto them.
INT: not sacrificing to them

1 Corinthians 5:7 V-AIP-3S
GRK: πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός
NAS: our Passover also has been sacrificed.
KJV: our passover is sacrificed for us:
INT: Passover lamb of us was sacrificed Christ

1 Corinthians 10:20 V-PIA-3P
GRK: ὅτι ἃ θύουσιν τὰ ἔθνη
NAS: the Gentiles sacrifice, they sacrifice
KJV: the Gentiles sacrifice, they sacrifice
INT: that what sacrifice the Gentiles

1 Corinthians 10:20 V-PIA-3P
GRK: οὐ θεῷ θύουσιν οὐ θέλω
NAS: sacrifice, they sacrifice to demons
KJV: sacrifice, they sacrifice to devils,
INT: not to God they sacrifice not I do wish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page