2478. ἰσχυρός (ischuros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2478. ἰσχυρός (ischuros) — 29 Occurrences

Matthew 3:11 Adj-NMS-C
GRK: μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν
NAS: after me is mightier than I, and I am
KJV: me is mightier than I, whose
INT: me coming mightier than I is he

Matthew 12:29 Adj-GMS
GRK: οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ
NAS: anyone enter the strong man's house
KJV: enter into a strong man's house, and
INT: house of the strong [man] and the

Matthew 12:29 Adj-AMS
GRK: δήσῃ τὸν ἰσχυρόν καὶ τότε
NAS: the strong man's house
KJV: he first bind the strong man? and then
INT: he bind the strong [man] and then

Matthew 14:30 Adj-AMS
GRK: τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη καὶ
INT: the wind boisterous he was afraid and

Mark 1:7 Adj-NMS-C
GRK: Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω
NAS: me One is coming who is mightier than I, and I am
KJV: There cometh one mightier than I
INT: He comes who [is] mightier than I after

Mark 3:27 Adj-GMS
GRK: οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ
NAS: can enter the strong man's house
KJV: into a strong man's house,
INT: house of the strong man having entered the

Mark 3:27 Adj-AMS
GRK: πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ καὶ
NAS: the strong man's house
KJV: first bind the strong man; and then
INT: first the strong man he binds and

Luke 3:16 Adj-NMS-C
GRK: δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου οὗ
NAS: but One is coming who is mightier than I, and I am
KJV: but one mightier than I
INT: moreover who [is] mightier than I of whom

Luke 11:21 Adj-NMS
GRK: ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ
NAS: When a strong [man], fully armed,
KJV: When a strong man armed keepeth
INT: When the strong [man] being armed might keep

Luke 11:22 Adj-NMS-C
GRK: ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν
NAS: But when someone stronger than he attacks
KJV: when a stronger than he
INT: when however [one] stronger than he having come upon [him]

Luke 15:14 Adj-NFS
GRK: ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν
NAS: everything, a severe famine
KJV: all, there arose a mighty famine in
INT: there arose a famine severe throughout the

1 Corinthians 1:25 Adj-NNS-C
GRK: τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων
NAS: of God is stronger than men.
KJV: of God is stronger than men.
INT: of God stronger than men

1 Corinthians 1:27 Adj-ANP
GRK: καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά
NAS: to shame the things which are strong,
KJV: confound the things which are mighty;
INT: he might put to shame the strong things

1 Corinthians 4:10 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί ὑμεῖς ἔνδοξοι
NAS: we are weak, but you are strong; you are distinguished,
KJV: ye [are] strong; ye
INT: you however strong you honored

1 Corinthians 10:22 Adj-NMP-C
GRK: κύριον μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν
NAS: to jealousy? We are not stronger than He, are we?
INT: Lord not stronger than he are we

2 Corinthians 10:10 Adj-NFP
GRK: βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί ἡ δὲ
NAS: are weighty and strong, but his personal
KJV: and powerful; but
INT: [are] weighty and strong but

Hebrews 5:7 Adj-GFS
GRK: μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων
NAS: and supplications with loud crying
KJV: supplications with strong crying and
INT: with crying strong and tears

Hebrews 6:18 Adj-AFS
GRK: τὸν θεόν ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν
NAS: would have strong encouragement
KJV: we might have a strong consolation,
INT: [for] God strong encouragement we might have

Hebrews 11:34 Adj-NMP
GRK: ἀσθενείας ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ
NAS: became mighty in war,
KJV: waxed valiant in
INT: weakness became mighty in war

1 John 2:14 Adj-NMP
GRK: νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ
NAS: because you are strong, and the word
KJV: because ye are strong, and the word
INT: young men because strong you are and

Revelation 5:2 Adj-AMS
GRK: εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν
NAS: And I saw a strong angel proclaiming
KJV: And I saw a strong angel proclaiming
INT: I saw an angel strong proclaiming in

Revelation 6:15 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς
NAS: and the rich and the strong and every
INT: and the powerful and every

Revelation 10:1 Adj-AMS
GRK: ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ
NAS: I saw another strong angel coming down
KJV: I saw another mighty angel come down
INT: another angel strong coming down out of

Revelation 18:2 Adj-DFS
GRK: ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων
NAS: And he cried out with a mighty voice,
INT: he cried with mighty voice saying

Revelation 18:8 Adj-NMS
GRK: κατακαυθήσεται ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος ὁ
NAS: God who judges her is strong.
KJV: fire: for strong [is] the Lord God
INT: she will be burned for mighty [is the] Lord

Revelation 18:10 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ ἰσχυρά ὅτι μιᾷ
NAS: Babylon, the strong city!
KJV: city Babylon, that mighty city! for
INT: city strong for [in] one

Revelation 18:21 Adj-NMS
GRK: εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς
NAS: Then a strong angel took
KJV: And a mighty angel took up
INT: one angel strong a stone as a

Revelation 19:6 Adj-GFP
GRK: φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων Ἁλληλουιά
NAS: the sound of mighty peals of thunder,
KJV: the voice of mighty thunderings,
INT: a voice of thunders strong saying Hallelujah

Revelation 19:18 Adj-GMP
GRK: καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας
NAS: and the flesh of mighty men and the flesh
KJV: the flesh of mighty men, and
INT: and flesh of strong [men] and flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page