2516. καθέζομαι (kathezomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2516. καθέζομαι (kathezomai) — 7 Occurrences

Matthew 26:55 V-IIM/P-1S
GRK: τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων καὶ
NAS: day I used to sit in the temple
KJV: for to take me? I sat daily with
INT: the temple I sat teaching and

Luke 2:46 V-PPM/P-AMS
GRK: τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ
NAS: Him in the temple, sitting in the midst
KJV: in the temple, sitting in the midst
INT: the temple sitting in [the] midst

John 4:6 V-IIM/P-3S
GRK: τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ
NAS: from His journey, was sitting thus
KJV: with [his] journey, sat thus on
INT: the journey sat thus at

John 11:20 V-IIM/P-3S
GRK: τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο
NAS: Him, but Mary stayed at the house.
KJV: but Mary sat [still] in the house.
INT: the house was sitting

John 20:12 V-PPM/P-AMP
GRK: ἐν λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς
NAS: in white sitting, one
KJV: in white sitting, the one at
INT: in white sitting one at

Acts 6:15 V-PPM/P-NMP
GRK: πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ
NAS: on him, all who were sitting in the Council
KJV: And all that sat in the council,
INT: all who sat in the

Acts 20:9 V-PPM/P-NMS
GRK: καθεζόμενος δέ τις
NAS: Eutychus sitting on the window sill,
INT: was sitting moreover a certain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page