2547. κἀκεῖθεν (kakeithen)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2547. κἀκεῖθεν (kakeithen) — 10 Occurrences

Mark 9:30 Adv-C
GRK: Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο
NAS: From there they went
INT: From there having gone forth they passed

Luke 11:53 Adv-C
GRK: Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ
NAS: When He left there, the scribes
INT: from there having gone forth of him

Acts 7:4 Adv-C
GRK: ἐν Χαρράν κἀκεῖθεν μετὰ τὸ
NAS: in Haran. From there, after
KJV: in Charran: and from thence, when his
INT: in Haran and from there after

Acts 13:21 Adv-C
GRK: κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα
KJV: And afterward they desired a king:
INT: And then they asked for a king

Acts 14:26 Adv-C
GRK: κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς
NAS: From there they sailed to Antioch,
KJV: And thence sailed to
INT: and from there they sailed to

Acts 16:12 Adv-C
GRK: κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους
NAS: and from there to Philippi, which
INT: from there to Philippi

Acts 20:15 Adv-C
GRK: κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ
NAS: Sailing from there, we arrived
KJV: we sailed thence, and came
INT: and from there having sailed away on the

Acts 21:1 Adv-C
GRK: τὴν Ῥόδον κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα
NAS: day to Rhodes and from there to Patara;
KJV: Rhodes, and from thence unto
INT: Rhodes and from there to Patara

Acts 27:4 Adv-C
GRK: κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν
NAS: From there we put out to sea
KJV: when we had launched from thence, we sailed under
INT: And from there having set sail we sailed under

Acts 28:15 Adv-C
GRK: κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ
NAS: us, came from there as far
KJV: And from thence, when the brethren
INT: And from there the brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page