2548. κἀκεῖνος (kakeinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2548. κἀκεῖνος (kakeinos) — 22 Occurrences

Matthew 15:18 DPro-NNP-C
GRK: καρδίας ἐξέρχεται κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν
NAS: from the heart, and those defile
KJV: the heart; and they defile
INT: heart come forth and these defile the

Matthew 23:23 DPro-NNP-C
GRK: ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι
NAS: without neglecting the others.
KJV: and not to leave the other undone.
INT: it behoved [you] to do and those [others] not to be leaving aside

Mark 12:4 DPro-AMS-C
GRK: ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ
KJV: servant; and at him they cast stones,
INT: another servant and him they struck on the head and

Mark 12:5 DPro-AMS-C
GRK: ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν καὶ
NAS: another, and that one they killed;
KJV: another; and him they killed,
INT: another he sent and him they killed also

Mark 16:11 DPro-NMP-C
GRK: κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι
KJV: And they, when they had heard that
INT: And they having heard that

Mark 16:13 DPro-NMP-C
GRK: κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν
KJV: And they went and told
INT: and they having gone told [it]

Luke 11:7 DPro-NMS-C
GRK: κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς
KJV: And he from within shall answer
INT: and he from within having answered

Luke 11:42 DPro-NNP-C
GRK: ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι
NAS: without neglecting the others.
KJV: and not to leave the other undone.
INT: it behoved [you] to do and those not to be leaving aside

Luke 20:11 DPro-AMS-C
GRK: οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ
NAS: and they beat him also and treated him shamefully
KJV: they beat him also, and
INT: but also him having beaten and

Luke 22:12 DPro-NMS-C
GRK: κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει
KJV: And he shall shew you
INT: And he you will show

John 6:57 DPro-NMS-C
GRK: τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι'
NAS: he who eats Me, he also will live
KJV: me, even he shall live
INT: feeds on me he also will live because of

John 7:29 DPro-NMS-C
GRK: αὐτοῦ εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν
KJV: from him, and he hath sent me.
INT: him I am and he me sent

John 10:16 DPro-NNP-C
GRK: αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνα δεῖ με
NAS: bring them also, and they will hear
KJV: this fold: them also I must
INT: fold this those also it behoves me

John 14:12 DPro-NMS-C
GRK: ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καὶ
NAS: he will do also; and greater
KJV: shall he do also; and
INT: I do also he will do and

John 17:24 DPro-NMP-C
GRK: εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ'
NAS: I desire that they also, whom
KJV: that they also, whom
INT: am I they also might be with

Acts 5:37 DPro-NMS-C
GRK: ὀπίσω αὐτοῦ κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ
NAS: after him; he too perished,
KJV: after him: he also perished; and
INT: after him and he perished and

Acts 15:11 DPro-NMP-C
GRK: ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
NAS: in the same way as they also are.
KJV: even as they.
INT: same manner they also

Acts 18:19 DPro-AMP-C
GRK: εἰς Ἔφεσον κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ
KJV: to Ephesus, and left them there:
INT: to Ephesus and them left there

Romans 11:23 DPro-NMP-C
GRK: κἀκεῖνοι δέ ἐὰν
NAS: And they also, if they do not continue
INT: and they also moreover if

1 Corinthians 10:6 DPro-NMP-C
GRK: κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
NAS: evil things as they also craved.
KJV: things, as they also lusted.
INT: of evil things as they also desired

2 Timothy 2:12 DPro-NMS-C
GRK: εἰ ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς
NAS: we deny Him, He also will deny
KJV: we deny [him], he also will deny
INT: if we deny [him] he also will deny us

Hebrews 4:2 DPro-NMP-C
GRK: εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι ἀλλ' οὐκ
NAS: to us, just as they also; but the word
KJV: as well as unto them: but
INT: having had gospel preached [to us] even as also they but not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page