Acts 7:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]τότε
tote
ThenAdv
1831 [e]ἐξελθὼν
exelthōn
having gone outV-APA-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
1093 [e]γῆς
gēs
[the] landN-GFS
5466 [e]Χαλδαίων
Chaldaiōn
of Chaldeans,N-GMP
2730 [e]κατῴκησεν
katōkēsen
he dweltV-AIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
5488 [e]Χαρράν.
Charran
Haran.N-DFS
2547 [e]κἀκεῖθεν
kakeithen
And from there,Conj
3326 [e]μετὰ
meta
afterPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
599 [e]ἀποθανεῖν
apothanein
diedV-ANA
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3962 [e]πατέρα
patera
fatherN-AMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
3351 [e]μετῴκισεν
metōkisen
He removedV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
landN-AFS
3778 [e]ταύτην
tautēn
this,DPro-AFS
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3739 [e]ἣν
hēn
whichRelPro-AFS
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
2730 [e]κατοικεῖτε,
katoikeite
dwell.V-PIA-2P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Greek NT: Nestle 1904
τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν· κἀκεῖθεν, μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν· κἀκεῖθεν, μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε

Acts 7:4 Hebrew Bible
ויצא מארץ כשדים וישב בחרן ואחרי מות אביו העביר אתו משם אל הארץ הזאת אשר אתם ישבים בה עתה׃

Acts 7:4 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܝܕܝܢ ܢܦܩ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ ܘܐܬܐ ܥܡܪ ܒܚܪܢ ܘܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܡܝܬ ܐܒܘܗܝ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܒܗ ܥܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܘܡܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Then he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, God had him move to this country in which you are now living.

King James Bible
Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt in Charran: and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell.

Holman Christian Standard Bible
Then he came out of the land of the Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, God had him move to this land you now live in.
Treasury of Scripture Knowledge

came.

Genesis 11:31,32 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's …

Genesis 12:4,5 So Abram departed, as the LORD had spoken to him; and Lot went with him…

Isaiah 41:2,9 Who raised up the righteous man from the east, called him to his …

Links
Acts 7:4Acts 7:4 NIVActs 7:4 NLTActs 7:4 ESVActs 7:4 NASBActs 7:4 KJVActs 7:4 Bible AppsActs 7:4 Biblia ParalelaActs 7:4 Chinese BibleActs 7:4 French BibleActs 7:4 German BibleBible Hub
Acts 7:3
Top of Page
Top of Page