2657. κατανοέω (katanoeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2657. κατανοέω (katanoeó) — 14 Occurrences

Matthew 7:3 V-PIA-2S
GRK: δοκὸν οὐ κατανοεῖς
NAS: eye, but do not notice the log
KJV: eye, but considerest not the beam
INT: beam not notice

Luke 6:41 V-PIA-2S
GRK: ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς
NAS: eye, but do not notice the log
KJV: eye, but perceivest not the beam
INT: eye not notice

Luke 12:24 V-AMA-2P
GRK: κατανοήσατε τοὺς κόρακας
NAS: Consider the ravens, for they neither
KJV: Consider the ravens: for
INT: Consider the ravens

Luke 12:27 V-AMA-2P
GRK: κατανοήσατε τὰ κρίνα
NAS: Consider the lilies, how
KJV: Consider the lilies how
INT: Consider the lilies

Luke 20:23 V-APA-NMS
GRK: κατανοήσας δὲ αὐτῶν
NAS: But He detected their trickery
KJV: But he perceived their craftiness,
INT: having perceived however of them

Acts 7:31 V-ANA
GRK: δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ
NAS: and as he approached to look [more] closely, there came
KJV: drew near to behold [it], the voice
INT: moreover he to behold [it] there was a voice

Acts 7:32 V-ANA
GRK: οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι
NAS: and would not venture to look.
KJV: and durst not behold.
INT: not he dared examine [it]

Acts 11:6 V-IIA-1S
GRK: ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον
NAS: and when I had fixed my gaze on it and was observing it I saw
KJV: when I had fastened mine eyes, I considered, and
INT: which having looked intently I considered and saw

Acts 27:39 V-IIA-3P
GRK: δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν
NAS: the land; but they did observe a bay
KJV: but they discovered a certain
INT: however a certain they noticed having a shore

Romans 4:19 V-AIA-3S
GRK: τῇ πίστει κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ
NAS: in faith he contemplated his own
KJV: in faith, he considered not
INT: in the faith he considered of himself

Hebrews 3:1 V-AMA-2P
GRK: ἐπουρανίου μέτοχοι κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον
NAS: calling, consider Jesus,
KJV: calling, consider the Apostle
INT: heavenly partakers consider the apostle

Hebrews 10:24 V-PSA-1P
GRK: καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς
NAS: and let us consider how to stimulate
KJV: And let us consider one another to
INT: and we should consider one another for

James 1:23 V-PPA-DMS
GRK: ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον
NAS: a man who looks at his natural
KJV: unto a man beholding his
INT: is like to a man considering the face

James 1:24 V-AIA-3S
GRK: κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν
NAS: for [once] he has looked at himself
KJV: For he beholdeth himself, and
INT: he considered indeed himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page