2665. καταπέτασμα (katapetasma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2665. καταπέτασμα (katapetasma) — 6 Occurrences

Matthew 27:51 N-NNS
GRK: ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ
NAS: And behold, the veil of the temple
KJV: behold, the veil of the temple
INT: behold the veil of the temple

Mark 15:38 N-NNS
GRK: Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ
NAS: And the veil of the temple was torn
KJV: And the veil of the temple was rent
INT: And the veil of the temple

Luke 23:45 N-NNS
GRK: δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ
NAS: was obscured; and the veil of the temple
KJV: and the veil of the temple
INT: moreover the veil of the temple

Hebrews 6:19 N-GNS
GRK: ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος
NAS: and one which enters within the veil,
KJV: into that within the veil;
INT: within the veil

Hebrews 9:3 N-ANS
GRK: τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ
NAS: the second veil there was a tabernacle
KJV: the second veil, the tabernacle
INT: the second veil a tabernacle which

Hebrews 10:20 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ καταπετάσματος τοῦτ' ἔστιν
NAS: for us through the veil, that is, His flesh,
KJV: through the veil, that is to say,
INT: through the veil that is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page